HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - 10.XXXX Supply error (10.XXXX อุปกรณ์สิ้นเปลืองผิดพลาด)

background image

10.XXXX Supply error (10.XXXX อุปกรณสิ้นเปลืองผิดพลาด)

คําอธิบาย

ชิพหนวยความจําของตลับหมึกพิมพอันใดอันหนึ่งไมสามารถอานไดหรือหายไป

10.0000 = ขอผิดพลาดชิพหนวยความจําสีดํา

10.0001 = ขอผิดพลาดชิพหนวยความจําสีนํ้าเงิน

10.0002 = ขอผิดพลาดชิพหนวยความจําสีแดง

10.0003 = ขอผิดพลาดชิพหนวยความจําสีเหลือง

10.1000 = ชิพหนวยความจําสีดําหายไป

10.1001 = ชิพหนวยความจําสีนําเงินหายไป

10.1002 = ชิพหนวยความจําสีแดงหายไป

10.1003 = ชิพหนวยความจําสีเหลืองหายไป

วิธีปฏิบัติที่แนะนํา

การติดตั้งตลับหมึกพิมพอีกครั้ง

ปิดเครื่องพิมพแลวเปิดใหม

หากยังแกปัญหานี้ไมได ใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ