HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - ตลับหมึกสีเหลืองเหลือน้อยมาก

background image

ตลับหมึกสีเหลืองเหลือนอยมาก

คําอธิบาย

ตลับหมึกพิมพหมดอายุการใชงานแลว ตัวเลือกที่ตั้งคาไดของลูกคาของเครื่องพิมพนี้คือ

"พรอมตเตือนฉันเมื่อถึง 100

หนา

, 200 หนา, 300 หนา หรือไมเตือน" ตัวเลือกนี้จะมอบความสะดวกสบายใหแกลูกคา แตไมไดแสดงวาหนาเหลานี้จะ

มีคุณภาพการพิมพที่ยอมรับได

วิธีปฏิบัติที่แนะนํา

เพื่อใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด

HP ขอแนะนําใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพในตอนนี้ คุณยังสามารถพิมพงานตอไดจนกวาคุณ

จะพิจารณาวาคุณภาพในการพิมพงานลดลง อายุการใชงานแทจริงของตลับหมึกอาจแตกตางกัน

THWW

แกไขปัญหากับอุปกรณสิ้นเปลือง

77

background image

เมื่ออุปกรณสิ้นเปลืองของ

HP ถึงระดับตํ่ามาก การรับประกันการคุมครองของ HP ในอุปกรณสิ้นเปลืองนั้นจะสิ้นสุดลง ขอ

บกพรองในการพิมพ หรือความผิดพลาดของตลับหมึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อใชอุปกรณสิ้นเปลือง

HP ตอเนื่องกันในโหมดเมื่อ

เหลือหมึกนอยมากจะไมถือวาเป็นขอบกพรองดานวัสดุหรือการผลิตของอุปกรณสิ้นเปลืองในขอความเกี่ยวกับการรับประกัน
ตลับหมึกพิมพ

HP