HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - ตลับหมึกพิมพ์

background image

7 ตลับหมึกพิมพ

อาจมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลในเอกสารนี้ โดยไมแจงใหทราบลวงหนา สําหรับขอมูลคูมือผูใชลาสุด ใหไปที่

www.hp.com/

support/LJColorM351_manuals

หรือ

www.hp.com/support/LJColorM451_manuals

ขอมูลตลับหมึกพิมพ

ภาพอุปกรณสิ้นเปลือง

การจัดการตลับหมึกพิมพ

คําแนะนําในการเปลี่ยน

แกไขปัญหากับอุปกรณสิ้นเปลือง

THWW

61