HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - ข้อกำหนดของ FCC

background image

ขอกําหนดของ

FCC

อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบและพบวาอยูภายในขีดจํากัดสําหรับอุปกรณดิจิตอลคลาส

B วรรค 15 ในขอบังคับของ FCC ขอ

บังคับเหลานี้มุงที่จะใหการปองกันตามสมควรเกี่ยวกับอันตรายจากการรบกวนตางๆ สําหรับการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ
นี้สามารถกําเนิด หรือใช หรือแพรกระจายพลังงานคลื่นวิทยุได หากไมไดรับการติดตั้งและใชงานตามคําแนะนํา อาจกอให
เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นในการติดตั้งกรณี
ใดๆ หากอุปกรณทําใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรงตอเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน ซึ่งสามารถสังเกตไดเมื่อเปิดและปิดสวิตช
ที่ตัวเครื่อง ผูใชควรลองแกไขการรบกวนดวยวิธีดังตอไปนี้

หันเสาอากาศไปทิศอื่น หรือเปลี่ยนที่ตั้งของเสาอากาศ

วางอุปกรณและเครื่องรับสัญญาณวิทยุใหหางกันมากกวาเดิม

เสียบปลั๊กของอุปกรณเขากับแหลงจายไฟที่อยูคนละวงจร กับแหลงจายไฟของเครื่องรับสัญญาณวิทยุ

ปรึกษาผูแทนจําหนายหรือชางเทคนิคที่มีประสบการณดานวิทยุ

/โทรทัศน

หมายเหตุ:

การเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนใดๆ ที่มีตอเครื่องพิมพซึ่งไมไดรับการอนุมัติโดยชัดแจงจาก

HP อาจเป็นเหตุ

ใหสิทธิของผูใช ในการใชงานอุปกรณนี้สิ้นสุดลง

เพื่อใหเป็นไปตามขีดจํากัดในประเภท

B วรรค 15 ของขอบังคับ FCC ทานจะตองใชสายเคเบิลอินเตอรเฟซที่มีฉนวนหุม

192

ภาคผนวก

D ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ

THWW