HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - การตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์

background image

การตรวจสอบตลับหมึกพิมพ

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพแตละตลับและเปลี่ยนหากจําเป็น หากคุณประสบปัญหาตางๆ ดังนี้

:

งานพิมพจางมาก หรือจางเฉพาะบริเวณ

หนาที่พิมพมีบริเวณที่ไมไดพิมพเล็กๆ

หนาที่พิมพเป็นริ้วลายหรือแถบ

160

บท

11 การแกปัญหา

THWW

background image

หากคุณตั้งใจวาจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ใหพิมพหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองเพื่อหาหมายเลขชิ้นสวนที่ถูกตองของ
ตลับหมึกพิมพ

HP ของแท

ประเภทตลับหมึกพิมพ

ขั้นตอนในการแกปัญหา

ตลับหมึกพิมพแบบเติมหรือผลิตใหม

Hewlett Packard Company ไมแนะนําใหใชอุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP ไมวาจะเป็น
อุปกรณใหมหรือนํามาผลิตใหม เนื่องจากผลิตภัณฑเหลานั้นไมใชผลิตภัณฑของ

HP ทาง HP จึงไม

สามารถควบคุมการออกแบบหรือคุณภาพได หากคุณใชตลับหมึกพิมพที่เติมใหมหรือผลิตใหม และ
ไมพอใจกับคุณภาพการพิมพ ใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพดวยตลับหมึกพิมพ

HP ของแท

ตลับหมึกพิมพ

HP ของแท

1.

แผงควบคุมของเครื่องพิมพหรือหนา สถานะอุปกรณสิ้นเปลือง แสดงสถานะ

Very Low (ตํ่า

มาก

) เมื่อตลับหมึกพิมพหมดอายุการใชงานที่ประมาณไวแลว เปลี่ยนตลับหมึกพิมพหาก

คุณภาพการพิมพไมเป็นที่พอใจอีกตอไป

2.

พิมพหนาคุณภาพการพิมพจากเมนู

Reports (รายงาน) บนแผงควบคุม หากมีริ้วลายหรือ

รอยสีเดียวในหนากระดาษ อาจเกิดขอบกพรองกับตลับหมึกพิมพสีนั้น ดูคําแนะนําในเอกสารนี้
เพื่อทําความเขาใจหนาดังกลาว เปลี่ยนตลับหมึกพิมพหากจําเป็น

3.

ตรวจสอบดวยสายตาหาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตลับหมึกพิมพ โปรดดูคําแนะนําตอไปนี้
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพหากจําเป็น

4.

หากหนาที่พิมพมีรอยซํ้าๆ กันหลายครั้ง เป็นระยะเทาๆ กัน ใหพิมพหนาทําความสะอาด หาก
การดําเนินการนี้ไมสามารถแกปัญหาได ใหใชเครื่องมือวัดขอบกพรองในเอกสารนี้เพื่อระบุ
สาเหตุของปัญหา