วิธีใช้ HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series

background image

LASERJET PRO 300 COLOR

LASERJET PRO 400 COLOR

คู่มือผู้ใช้

M351

M451

background image
background image

HP LaserJet Pro 300 color M351 และ
HP LaserJet Pro 400 color M451

คูมือผูใช

background image

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

หามทําการผลิตซํ้า ดัดแปลงหรือแปลโดยไมไดรับ
อนุญาตอยางเป็นลายลักษณอักษร ยกเวนตามที่
อนุญาตภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์

ขอมูลที่ปรากฏในที่นี่อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา

การรับประกันเพียงอยางเดียวสําหรับผลิตภัณฑและ
บริการของ

HP ปรากฏอยูในรายละเอียดการรับ

ประกันที่แสดงไวอยางชัดแจงและมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑและบริการ และไมมีขอความอื่นใดที่จะถูก
กลาวอางวาเป็นการรับประกันเพิ่มเติม

HP จะไมรับ

ผิดตอขอผิดพลาดทางดานเทคนิคหรือการแกไขหรือ
การละเวนเนื้อหาใด

Edition 1, 10/2014

หมายเลขชิ้นสวน

: CE955-91010

การรับรองเครื่องหมายการคา

Adobe

®

, Acrobat

®

และ

PostScript

®

เป็น

เครื่องหมายการคาของ

Adobe Systems

Incorporated

Intel® Core™ เป็นเครื่องหมายการคาของ Intel

Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่
อื่นๆ

Java™ เป็นเครื่องหมายการคาในสหรัฐอเมริกาของ

Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP และ

Windows Vista® เป็นเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ

Microsoft

Corporation

UNIX

®

เป็นเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ

The

Open Group

ENERGY STAR และเครื่องหมาย ENERGY STAR
เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา

background image

คําอธิบายที่ใชในคูมือเลมนี้

คําแนะนํา:

เคล็ดลับจะใหขอมูลหรือทางลัดที่เป็นประโยชน

หมายเหตุ:

หมายเหตุจะใหขอมูลที่สําคัญเพื่ออธิบายถึงหลักการหรือเพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ

ขอควรระวัง:

ขอควรระวังจะแจงใหคุณทราบถึงขั้นตอนที่ควรปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียขอมูลหรือทําใหเครื่องเสีย

หาย

คําเตือน!

คําเตือนจะชวยแจงเตือนการดําเนินการบางอยางที่คุณควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บ การสูญเสียขอมูลที่

สําคัญจํานวนมาก หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องอยางรายแรง

THWW

iii

background image

iv

คําอธิบายที่ใชในคูมือเลมนี้

THWW

background image

สารบัญ

1 ขอมูลเบื้องตนของผลิตภัณฑ .......................................................................................................... 1

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ

............................................................................................................... 2

คุณลักษณะทางสิ่งแวดลอม

.............................................................................................................. 4

คุณสมบัติการเขาใชงาน

................................................................................................................. 4

มุมมองผลิตภัณฑ

......................................................................................................................... 5

ภาพดานหนา

............................................................................................................... 5

ภาพดานหลังเครื่องพิมพ

.................................................................................................. 6

การเชื่อมตออินเตอรเฟซ

................................................................................................. 6

ที่ตั้งของหมายเลขผลิตภัณฑและหมายเลขรุน

.......................................................................... 7

ลักษณะแผงควบคุม

....................................................................................................... 8

2 เมนูของแผงควบคุม ................................................................................................................... 9

เมนู บริการบนเว็บของ

HP ............................................................................................................ 10

เมนู

Reports (รายงาน) ............................................................................................................... 11

เมนู

Quick Forms (แบบฟอรมดวน) ............................................................................................... 12

เมนู

System Setup (การตั้งคาระบบ) ............................................................................................... 13

เมนู

Service (บริการ) ................................................................................................................. 17

เมนู

Network Setup (การตั้งคาเครือขาย) ........................................................................................ 18

3 ซอฟตแวรสําหรับ Windows .................................................................................................... 19

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนและไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ

Windows ....................................................... 20

การเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพที่ถูกตองสําหรับ

Windows ....................................................................... 20

HP Universal Print Driver (UPD) .................................................................................. 22

โหมดการติดตั้ง

UPD .................................................................................... 22

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคางานพิมพสําหรับ

Windows ........................................................................... 23

ลําดับความสําคัญของคาการพิมพ

..................................................................................... 23

การเปลี่ยนการตั้งคางานพิมพที่ตองการพิมพทั้งหมดจนกวาจะปิดโปรแกรมซอฟตแวร

........................ 23

การเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนสําหรับงานพิมพทั้งหมด

................................................................ 23

การเปลี่ยนการกําหนดคาของเครื่อง

................................................................................... 24

ลบไดรเวอรเครื่องพิมพออกจาก

Windows ....................................................................................... 25

ยูทิลิตีที่สนับสนุนสําหรับ

Windows ................................................................................................ 25

THWW

v

background image

สวนประกอบและยูทิลิตีอื่นๆ ของ

Windows ....................................................................... 26

ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการอื่น

................................................................................................ 26

4 การใชเครื่องพิมพรวมกับ Mac .................................................................................................... 27

ซอฟตแวรสําหรับ

Mac ............................................................................................................... 28

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนและไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ

Mac ............................................... 28

ติดตั้งซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการ

Mac ...................................................................... 28

ติดตั้งซอฟตแวรสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

Mac ที่เชื่อมตอโดยตรงกับเครื่องพิมพ ............. 28

ติดตั้งซอฟตแวรสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

Mac ในระบบเครือขายแบบใชสาย ................. 29

กําหนดคา

IP แอดเดรส ................................................................... 29

ติดตั้งซอฟตแวร

........................................................................... 29

ติดตั้งซอฟตแวรสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

Mac ในระบบเครือขายแบบไรสาย ................. 29

เชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขายไรสายใช

WPS โดยใชเมนูแผงควบคุม ...... 30

เชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขายไรสายโดยใชสายเคเบิล

USB .................. 30

ถอดไดรเวอรเครื่องพิมพออกจากระบบปฏิบัติการ

Mac ........................................................... 31

ลําดับความสําคัญของการตั้งคาการพิมพสําหรับ

Mac ............................................................. 31

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ

Mac ...................................................... 31

การเปลี่ยนการตั้งคางานพิมพที่ตองการพิมพทั้งหมดจนกวาจะปิดโปรแกรมซอฟตแวร

......... 31

การเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนสําหรับงานพิมพทั้งหมด

................................................. 31

การเปลี่ยนการกําหนดคาของเครื่อง

.................................................................... 32

ซอฟตแวรสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

Mac .......................................................................... 32

HP Utility สําหรับ Mac ................................................................................ 32

เปิด

HP Utility ............................................................................ 32

คุณสมบัติ

HP Utility ..................................................................... 32

ยูทิลิตีที่สนับสนุนสําหรับ

Mac .......................................................................... 33

HP Embedded Web Server ......................................................... 33
HP ePrint .................................................................................. 33
AirPrint .................................................................................... 33

งานพิมพพื้นฐานโดยใช

Mac ........................................................................................................ 34

ยกเลิกงานพิมพดวย

Mac .............................................................................................. 34

เปลี่ยนขนาดและประเภทกระดาษโดยใช

Mac ...................................................................... 34

การปรับขนาดเอกสารหรือพิมพในขนาดกระดาษแบบกําหนดเองดวย

Mac .................................... 34

การสรางและใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพดวย

Mac ............................................................. 34

การพิมพหนาปกดวย

Mac ............................................................................................ 35

การใชลายนํ้าดวย

Mac ................................................................................................. 35

การการพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวดวย

Mac ................................................................. 36

การพิมพบนหนากระดาษทั้งสองดาน

(การพิมพงานสองดาน) ดวย Mac ........................................ 36

การตั้งคาตัวเลือกสีดวย

Mac .......................................................................................... 37

ใช

AirPrint ............................................................................................................................. 38

แกไขปัญหากับ

Mac .................................................................................................................. 39

vi

THWW

background image

5 เชื่อมตอเครื่องพิมพกับ Windows ............................................................................................... 41

การปฏิเสธความรับผิดชอบการใชงานเครื่องพิมพรวมกัน

......................................................................... 42

การเชื่อมตอดวย

USB ................................................................................................................. 42

การติดตั้งจากแผนซีดี

................................................................................................... 42

เชื่อมตอกับเครือขายผาน

Windows ............................................................................................... 43

โปรโตคอลเครือขายที่ใชได

............................................................................................ 43

ติดตั้งเครื่องพิมพในเครือขายแบบใชสายผาน

Windows ......................................................... 43

ขอรับ

IP แอดเดรส ....................................................................................... 43

ติดตั้งซอฟตแวร

.......................................................................................... 44

ติดตั้งเครื่องพิมพบนเครือขายแบบไรสายกับ

Windows (รุนไรสายเทานั้น) .................................... 44

เชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขายไรสายโดยใช

WPS ............................................ 45

เชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขายไรสายใช

WPS โดยใชเมนูแผงควบคุม ..................... 45

เชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขายไรสายโดยใชสายเคเบิล

USB ................................. 45

ติดตั้งซอฟตแวรสําหรับอุปกรณไรสายที่อยูบนเครือขายในขณะนี้

................................. 46

กําหนดคาเครือขาย

IP กับ Windows ............................................................................... 47

ดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย

......................................................................... 47

ตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผานเครื่องพิมพ

..................................................................... 47

กําหนดคาพารามิเตอร

IPv4 TCP/IP ดวยตนเองจากแผงควบคุม ................................. 47

การตั้งคาความเร็วลิงคและ

Duplex .................................................................... 48

6 กระดาษและวัสดุพิมพ ............................................................................................................... 49

ทําความเขาใจการใชกระดาษ

......................................................................................................... 50

เปลี่ยนไดรเวอรเครื่องพิมพใหตรงกับประเภทและขนาดกระดาษใน

Windows .............................................. 51

ขนาดกระดาษที่ใชได

.................................................................................................................. 52

ประเภทกระดาษที่รองรับและความจุของถาด

....................................................................................... 54

การใสกระดาษในถาด

................................................................................................................. 57

ใสถาด

1 .................................................................................................................. 57

ใสถาด

2 หรือถาดเสริม 3 .............................................................................................. 58

กําหนดคาถาด

.......................................................................................................................... 60

7 ตลับหมึกพิมพ ....................................................................................................................... 61

ขอมูลตลับหมึกพิมพ

................................................................................................................... 62

ภาพอุปกรณสิ้นเปลือง

................................................................................................................. 63

ภาพตลับหมึกพิมพ

...................................................................................................... 63

การจัดการตลับหมึกพิมพ

.............................................................................................................. 64

เปลี่ยนแปลงการตั้งคาสําหรับตลับหมึกพิมพ

......................................................................... 64

พิมพเมื่อตลับหมึกพิมพหมดอายุการใชงานที่ประมาณไว

........................................... 64

เปิดหรือปิดการตั้งคาเมื่อนอยมากจากแผงควบคุม

................................................... 64

พิมพดวย

EconoMode ................................................................................. 65

จัดเก็บและนําอุปกรณสิ้นเปลืองกลับมาใชใหม

....................................................................... 65

THWW

vii

background image

รีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลือง

.................................................................................... 65

การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ

................................................................................ 65

นโยบายของ

HP เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP ............................................ 65

เว็บไซตตอตานสินคาปลอมของ

HP .................................................................................. 65

คําแนะนําในการเปลี่ยน

............................................................................................................... 67

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

................................................................................................... 67

แกไขปัญหากับอุปกรณสิ้นเปลือง

..................................................................................................... 71

การตรวจสอบตลับหมึกพิมพ

........................................................................................... 71

พิมพหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง

.............................................................. 71

ทําความเขาใจหนาคุณภาพการพิมพ

................................................................... 72

ตรวจสอบความเสียหายของตลับหมึกพิมพ

............................................................ 72

รอยดางซํ้าๆ

............................................................................................... 73

ทําความเขาใจขอความบนแผงควบคุมสําหรับอุปกรณสิ้นเปลือง

.................................................. 74

10.XXXX Supply error (10.XXXX อุปกรณสิ้นเปลืองผิดพลาด) ................................ 74
<สี> ที่ใชรวมกันไมได .................................................................................. 74
<สี> ที่ใชแลวถูกนํามาใช ................................................................................ 74
<สี> ที่ไมสนับสนุน Press [OK] to continue (กด [OK] เพื่อดําเนินการตอ) ................... 75
Black in wrong position (สีดําอยูในตําแหนงไมถูกตอง) ........................................ 75
Cyan in wrong position (สีนํ้าเงินอยูในตําแหนงไมถูกตอง) .................................... 75
Incorrect supplies (อุปกรณสิ้นเปลืองไมถูกตอง) .................................................. 75
Magenta in wrong position (สีแดงอยูในตําแหนงไมถูกตอง) ................................. 75
Supplies low (อุปกรณสิ้นเปลืองเหลือนอย) ......................................................... 76
Yellow in wrong position (สีเหลืองอยูในตําแหนงไมถูกตอง) .................................. 76
ตลับหมึกสีดําเหลือนอย

.................................................................................. 76

ตลับหมึกสีดําเหลือนอยมาก

............................................................................. 76

ตลับหมึกสีนํ้าเงินเหลือนอย

.............................................................................. 77

ตลับหมึกสีนํ้าเงินเหลือนอยมาก

......................................................................... 77

ตลับหมึกสีเหลืองเหลือนอย

.............................................................................. 77

ตลับหมึกสีเหลืองเหลือนอยมาก

......................................................................... 77

ตลับหมึกสีแดงเหลือนอย

................................................................................ 78

ตลับหมึกสีแดงเหลือนอยมาก

........................................................................... 78

ติดตั้ง

<สี> ที่ใชแลวลงในเครื่อง Press [OK] to continue (กด [OK] เพื่อดําเนินการตอ) .... 78

ติดตั้งตลับหมึก

<สี> ..................................................................................... 78

ติดตั้งอุปกรณสิ้นเปลืองของแทของ

HP แลว .......................................................... 79

ปลดตัวล็อคปองกันออกจากตลับหมึก

.................................................................. 79

ปลดตัวล็อคปองกันออกจากตลับหมึก

<สี> ............................................................ 79

เปลี่ยน

<สี> ............................................................................................... 79

ใชอุปกรณฯ ที่ใชแลว

.................................................................................... 79

viii

THWW

background image

8 งานพิมพ ............................................................................................................................. 81

ยกเลิกงานพิมพ

......................................................................................................................... 82

งานพิมพพื้นฐานโดยใช

Windows ................................................................................................. 83

เปิดไดรเวอรเครื่องพิมพโดยใช

Windows ......................................................................... 83

ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับตัวเลือกการพิมพโดยใช

Windows ................................................... 84

เปลี่ยนจํานวนสําเนางานพิมพโดยใช

Windows ................................................................... 84

บันทึกการตั้งคาการพิมพที่กําหนดเองเพื่อใชอีกครั้งกับ

Windows .............................................. 84

ใชช็อตคัทสําหรับการพิมพกับ

Windows ............................................................ 84

สรางช็อตคัทสําหรับการพิมพ

........................................................................... 86

ปรับปรุงคุณภาพการพิมพโดยใช

Windows ....................................................................... 88

เลือกขนาดกระดาษโดยใช

Windows ................................................................ 88

เลือกขนาดกระดาษที่กําหนดเองโดยใช

Windows ................................................. 88

เลือกประเภทกระดาษโดยใช

Windows .............................................................. 89

เลือกถาดกระดาษโดยใช

Windows .................................................................. 89

พิมพทั้งสองดาน

(การพิมพสองดาน) โดยใช Windows .......................................................... 89

พิมพทั้งสองดานดวยตนเองโดยใช

Windows ....................................................... 89

พิมพทั้งสองดานอัตโนมัติโดยใช

Windows ......................................................... 91

พิมพหลายหนาในหนาเดียวโดยใช

Windows ..................................................................... 92

เลือกการวางแนวกระดาษโดยใช

Windows ........................................................................ 94

เลือกตัวเลือกสีโดยใช

Windows ..................................................................................... 96

ใช

HP ePrint ........................................................................................................................... 97

งานพิมพอื่นๆ โดยใช

Windows .................................................................................................... 98

พิมพขอความสีเป็นสีดํา

(โทนสีเทา) โดยใช Windows ............................................................ 98

พิมพลงบนกระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษแบบฟอรมโดยใช

Windows ..................................... 98

การพิมพบนกระดาษพิเศษ ฉลาก หรือแผนใสดวย

Windows ................................................. 100

พิมพหนาแรกหรือหนาสุดทายบนกระดาษชนิดอื่นโดยใช

Windows ......................................... 103

ปรับขนาดเอกสารใหพอดีกับขนาดหนากระดาษดวย

Windows ............................................... 105

การเพิ่มลายนํ้าในเอกสารดวย

Windows ......................................................................... 107

จัดทําหนังสือเลมเล็กโดยใช

Windows ............................................................................ 107

9 สี ................................................................................................................................... 111

ปรับสี

.................................................................................................................................. 112

เปลี่ยนชุดรูปแบบสีสําหรับงานพิมพ

................................................................................. 112

เปลี่ยนตัวเลือกสี

....................................................................................................... 112

ตัวเลือกการเลือกสีดวยตนเอง

........................................................................................ 113

ใชตัวเลือก

HP EasyColor ......................................................................................................... 115

จับคูสีกับหนาจอคอมพิวเตอรของคุณ

.............................................................................................. 116

10 การจัดการและบํารุงรักษา ....................................................................................................... 117

พิมพหนาขอมูล

....................................................................................................................... 118

THWW

ix

background image

การใช

HP Embedded Web Server ........................................................................................... 119

เปิด

HP Embedded Web Server ............................................................................... 119

คุณสมบัติ

HP Embedded Web Server ........................................................................ 119

การใชซอฟตแวร

HP Web Jetadmin ........................................................................................... 120

คุณสมบัติดานการรักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ

.......................................................................... 120

กําหนดรหัสผานระบบ

................................................................................................ 120

การตั้งคาการประหยัด

............................................................................................................... 121

พิมพดวย

EconoMode .............................................................................................. 121

โหมด

Powersave (ประหยัดพลังงาน) ............................................................................. 121

ตั้งโหมดพักเครื่อง

...................................................................................... 121

ตั้งคาหนวงเวลา ปิดเครื่องอัตโนมัติ

.................................................................. 121

พิมพเก็บถาวร

.......................................................................................................... 122

การติดตั้ง

DIMM หนวยความจํา ................................................................................................... 123

การติดตั้ง

DIMM หนวยความจํา .................................................................................... 123

การเปิดใชหนวยความจํา

............................................................................................. 126

ตรวจสอบการติดตั้ง

DIMM ......................................................................................... 127

การจัดสรรหนวยความจํา

............................................................................................. 127

การทําความสะอาดเครื่องพิมพ

..................................................................................................... 128

อัพเดตสําหรับผลิตภัณฑ

............................................................................................................. 128

11 การแกปัญหา .................................................................................................................... 129

การชวยเหลือตนเอง

.................................................................................................................. 130

รายการตรวจสอบสําหรับการแกปัญหาทั่วไป

..................................................................................... 131

ปัจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องพิมพ

.................................................. 132

เรียกคืนการตั้งคาจากโรงงาน

....................................................................................................... 133

ทําความเขาใจขอความบนแผงควบคุม

............................................................................................ 134

ประเภทขอความบนแผงควบคุม

..................................................................................... 134

ขอความบนแผงควบคุม

.............................................................................................. 134

10.XXXX Supply error (10.XXXX อุปกรณสิ้นเปลืองผิดพลาด) .............................. 134
49 Error (ขอผิดพลาด 49) Turn off then on (ปิดแลวเปิด) .................................... 134
50.X Fuser error (50.X ฟิวเซอรผิดพลาด) Turn off then on (ปิดแลวเปิด) ................ 135
51.XX Error (54.XX ผิดพลาด) Turn off then on (ปิดแลวเปิด) .............................. 135
54.XX Error (54.XX ผิดพลาด) Turn off then on (ปิดแลวเปิด) .............................. 135
55.X Error (59.X ผิดพลาด) Turn off then on (ปิดแลวเปิด) .................................. 136
57 Fan error (57 พัดลมผิดพลาด) Turn off then on (ปิดแลวเปิด) .......................... 136
59.X Error (59.X ผิดพลาด) Turn off then on (ปิดแลวเปิด) .................................. 136
79 Error (79 ผิดพลาด) Turn off then on (ปิดแลวเปิด) ....................................... 136
79 Service error (79 เกิดขอผิดพลาดที่บริการ) Turn off then on (ปิดแลวเปิด) .......... 137
<สี> ที่ใชรวมกันไมได ................................................................................ 137
<สี> ที่ใชแลวถูกนํามาใช .............................................................................. 137

x

THWW

background image

<สี> ที่ไมสนับสนุน Press [OK] to continue (กด [OK] เพื่อดําเนินการตอ) ................. 137
Black in wrong position (สีดําอยูในตําแหนงไมถูกตอง) ...................................... 138
Cyan in wrong position (สีนํ้าเงินอยูในตําแหนงไมถูกตอง) .................................. 138
Device error (เกิดขอผิดพลาดที่อุปกรณ) Press [OK] (กด [OK]) ............................ 138
Incorrect supplies (อุปกรณสิ้นเปลืองไมถูกตอง) ................................................ 138
Invalid driver (ไดรเวอรไมถูกตอง) Press [OK] (กด [OK]) .................................. 138
Jam in <location> (กระดาษติดใน <ตําแหนง>) ................................................ 139
Jam in tray # (กระดาษติดในถาด #) Clear jam and then (ดึงกระดาษที่ติดออกและ)
Press [OK] (กด [OK]) ............................................................................... 139
Load tray # <TYPE> <SIZE> (ใสถาด # <ประเภท> <ขนาด>) ............................. 139
Load tray 1 plain <SIZE> (ใสถาด 1 ธรรมดา <ขนาด>) โหมดการทําความสะอาด
[OK] เพื่อเริ่มตน ....................................................................................... 139
Load tray 1 <TYPE> <SIZE> (ใสถาด 1 <ประเภท> <ขนาด>) ............................. 139
Magenta in wrong position (สีแดงอยูในตําแหนงไมถูกตอง) ............................... 140
Manual feed <TYPE> <SIZE> (ปอนดวยมือ <ประเภท> <ขนาด>) กด [OK] เพื่อใชสื่อ
ที่มี

........................................................................................................ 140

Memory is low (หนวยความจําเหลือนอย) Press [OK] (กด [OK]) ........................... 140
Misprint (พิมพผิด) Press [OK] (กด [OK]) ...................................................... 140
Rear door open (ฝาดานหลังเปิดอยู) .............................................................. 141
Supplies low (อุปกรณสิ้นเปลืองเหลือนอย) ....................................................... 141
Unexpected size in tray # (ขนาดที่ไมคาดคิดในถาด #) ใสขนาด <ขนาด> Press
[OK] (กด [OK]) ....................................................................................... 141
Yellow in wrong position (สีเหลืองอยูในตําแหนงไมถูกตอง) ................................ 141
การพิมพสองดานที่ผูใชปอนเอง ใสถาด

<X> Press [OK] (กด [OK]) ......................... 141

กําลังทําความสะอาด

. . . .............................................................................. 142

ตลับหมึกสีดําเหลือนอย

................................................................................ 142

ตลับหมึกสีดําเหลือนอยมาก

........................................................................... 142

ตลับหมึกสีนํ้าเงินเหลือนอย

............................................................................ 142

ตลับหมึกสีนํ้าเงินเหลือนอยมาก

....................................................................... 143

ตลับหมึกสีเหลืองเหลือนอย

............................................................................ 143

ตลับหมึกสีเหลืองเหลือนอยมาก

....................................................................... 143

ตลับหมึกสีแดงเหลือนอย

.............................................................................. 143

ตลับหมึกสีแดงเหลือนอยมาก

......................................................................... 144

ติดตั้ง

<สี> ที่ใชแลวลงในเครื่อง Press [OK] to continue (กด [OK] เพื่อดําเนินการตอ) . . 144

ติดตั้งตลับหมึก

<สี> ................................................................................... 144

ติดตั้งอุปกรณสิ้นเปลืองของแทของ

HP แลว ........................................................ 144

ปลดตัวล็อคปองกันออกจากตลับหมึก

................................................................ 145

ปลดตัวล็อคปองกันออกจากตลับหมึก

<สี> .......................................................... 145

ฝาดานหนาเปิดอยู

...................................................................................... 145

พิมพไมสําเร็จ กด

OK หากยังผิดพลาดอยู ใหปิดเครื่องกอนเปิดใหม ........................... 145

เปลี่ยน

<สี> ............................................................................................. 145

THWW

xi

background image

ใชอุปกรณฯ ที่ใชแลว

.................................................................................. 146

ใสถาด

<X> กด [OK] เพื่อใชสื่อที่มี ................................................................. 146

ปอนกระดาษไมถูกตอง หรือกระดาษติด

.......................................................................................... 147

เครื่องพิมพไมดึงกระดาษ

............................................................................................ 147

เครื่องพิมพดึงกระดาษหลายแผน

.................................................................................... 147

การปองกันกระดาษติด

............................................................................................... 147

แกปัญหากระดาษติด

................................................................................................................. 149

ตําแหนงที่กระดาษติด

................................................................................................. 149

แกปัญหากระดาษติดในถาด

1 ...................................................................................... 150

แกปัญหากระดาษติดในถาด

2 ...................................................................................... 151

แกปัญหากระดาษติดในบริเวณฟิวเซอร

............................................................................ 152

แกปัญหากระดาษติดในถาดกระดาษออก

.......................................................................... 154

แกปัญหากระดาษติดในอุปกรณพิมพสองดาน

(เฉพาะรุนที่พิมพสองดานเทานั้น) ............................ 154

ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

........................................................................................................... 157

ใชการตั้งคาประเภทกระดาษที่ถูกตองในไดรเวอรเครื่องพิมพ

................................................... 157

เปลี่ยนการตั้งคาประเภทกระดาษสําหรับ

Windows .............................................. 157

เปลี่ยนการตั้งคาประเภทกระดาษสําหรับ

Mac ..................................................... 157

ปรับการตั้งคาสีในไดรเวอรเครื่องพิมพ

............................................................................. 158

เปลี่ยนชุดรูปแบบสีสําหรับงานพิมพ

.................................................................. 158

เปลี่ยนตัวเลือกสี

......................................................................................... 158

ใชกระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของ

HP .............................................................. 159

พิมพหนาทําความสะอาด

............................................................................................. 160

ปรับเทียบเครื่องพิมพเพื่อปรับสี

...................................................................................... 160

การตรวจสอบตลับหมึกพิมพ

......................................................................................... 160

พิมพหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง

............................................................ 161

ทําความเขาใจหนาคุณภาพการพิมพ

................................................................. 162

ตรวจสอบความเสียหายของตลับหมึกพิมพ

.......................................................... 162

รอยดางซํ้าๆ

............................................................................................. 163

ใชไดรเวอรเครื่องพิมพที่ตรงกับงานพิมพของคุณมากที่สุด

...................................................... 163

เครื่องพิมพไมพิมพงานหรือพิมพชา

............................................................................................... 165

เครื่องพิมพไมพิมพงาน

............................................................................................... 165

เครื่องพิมพพิมพงานชา

............................................................................................... 165

การแกปัญหาการเชื่อมตอเครื่องพิมพ

............................................................................................. 166

การแกปัญหาการเชื่อมตอโดยตรง

.................................................................................. 166

การแกปัญหาเครือขาย

................................................................................................ 166

การเชื่อมตอไมดี

........................................................................................ 166

เครื่องคอมพิวเตอรกําลังใช

IP แอดเดรสที่ไมถูกตองสําหรับเครื่องพิมพ ........................ 166

เครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ

............................................... 167

เครื่องพิมพใชการตั้งคาลิงคและ

Duplex สําหรับเครือขายไมถูกตอง ........................... 167

โปรแกรมซอฟตแวรใหมอาจทําใหเกิดปัญหาการใชงานรวมกัน

................................. 167

xii

THWW

background image

คอมพิวเตอรหรือเวิรคสเตชั่นอาจตั้งคาไมถูกตอง

.................................................. 167

เครื่องพิมพถูกปิดใช หรือการตั้งคาเครือขายอื่นไมถูกตอง

........................................ 167

การแกปัญหาเครือขายแบบไรสาย

................................................................................................. 168

รายการตรวจสอบการเชื่อมตอไรสาย

............................................................................... 168

แผงควบคุมจะแสดงขอความ

: The wireless feature on this product has been turned off

(คุณสมบัติไรสายบนผลิตภัณฑนี้ถูกปิดอยู) ......................................................................... 169
เครื่องพิมพไมพิมพงานหลังจากสิ้นสุดการกําหนดคาไรสาย

..................................................... 169

เครื่องพิมพไมพิมพ และมีการติดตั้งไฟรวอลลอื่นบนคอมพิวเตอร

.............................................. 169

การเชื่อมตอไรสายไมทํางานหลังจากยายเราเตอรไรสายหรือเครื่องพิมพ

...................................... 169

ไมสามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรอื่นเขากับอุปกรณไรสาย

........................................................ 170

เครื่องพิมพไรสายสูญเสียการสื่อสารเมื่อเชื่อมตอกับ

VPN ....................................................... 170

เครือขายไมปรากฏในรายการเครือขายไรสาย

.................................................................... 170

เครือขายไรสายไมทํางาน

............................................................................................ 171

แกปัญหาซอฟตแวรเครื่องพิมพกับ

Windows .................................................................................. 172

แกปัญหาซอฟตแวรเครื่องพิมพกับ

Mac ......................................................................................... 174

ไดรเวอรเครื่องพิมพไมไดอยูในรายการ

Print & Fax (พิมพและโทรสาร) .................................... 174

ชื่อเครื่องพิมพไมปรากฏในรายการเครื่องพิมพในรายการ

Print & Fax (พิมพและโทรสาร) ................ 174

ไดรเวอรเครื่องพิมพไมไดตั้งคาเครื่องพิมพที่คุณเลือกไวในรายการ

Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

โดยอัตโนมัติ

........................................................................................................... 174

งานพิมพไมไดถูกสงไปยังเครื่องพิมพที่ตองการ

................................................................... 174

เมื่อเชื่อมตอกับสายเคเบิล

USB เครื่องพิมพจะไมปรากฏในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

หลังจากเลือกไดรเวอร

................................................................................................ 175

คุณใชไดรเวอรเครื่องพิมพทั่วไปเมื่อใชการเชื่อมตอ

USB ....................................................... 175

ภาคผนวก

A อุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณประกอบ ................................................................................ 177

สั่งซื้อชิ้นสวน อุปกรณเสริม และอุปกรณสิ้นเปลือง

............................................................................... 178

หมายเลขชิ้นสวน

..................................................................................................................... 178

ภาคผนวก

B บริการและการสนับสนุน ............................................................................................... 179

ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดของ

Hewlett-Packard ............................................................ 180

การรับประกันการคุมครองของ

HP: การรับประกันอยางจํากัดสําหรับตลับหมึกพิมพ LaserJet ........................... 181

ขอมูลที่เก็บบนตลับหมึกพิมพ

....................................................................................................... 182

ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผูใชขั้นสุดทาย

............................................................................ 183

OpenSSL ............................................................................................................................. 185
การสนับสนุนลูกคา

................................................................................................................... 186

การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพ

......................................................................................................... 187

ภาคผนวก

C รายละเอียดผลิตภัณฑ .................................................................................................. 189

ขอกําหนดภายนอก

................................................................................................................... 190

การใชกระแสไฟ ขอกําหนดทางไฟฟา และการกอใหเกิดเสียง

................................................................. 190

THWW

xiii

background image

คุณสมบัติดานสภาพแวดลอม

....................................................................................................... 190

ภาคผนวก

D ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ ................................................................................................ 191

ขอกําหนดของ

FCC ................................................................................................................. 192

โครงการผลิตภัณฑที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม

...................................................................................... 193

การคุมครองสิ่งแวดลอม

.............................................................................................. 193

การกอกาซโอโซน

..................................................................................................... 193

การสิ้นเปลืองพลังงาน

................................................................................................. 193

การใชผงหมึก

.......................................................................................................... 193

การใชกระดาษ

......................................................................................................... 193

พลาสติก

................................................................................................................ 193

อุปกรณสิ้นเปลืองสําหรับงานพิมพของ

HP LaserJet ............................................................. 194

คําแนะนําในการสงคืนและการรีไซเคิล

............................................................................. 194

สหรัฐอเมริกาและเปอรโตริโก

......................................................................... 194

การสงคืนจํานวนมาก

(ตลับหมึกพิมพมากกวาหนึ่งตลับ) ........................... 194

สงคืนครั้งเดียว

........................................................................... 194

การจัดสง

................................................................................. 194

การสงคืนนอกสหรัฐฯ

.................................................................................. 195

กระดาษ

................................................................................................................ 195

ขอจํากัดของวัสดุ

...................................................................................................... 195

การทิ้งอุปกรณที่ไมใชแลวโดยผูใชในครัวเรือนสวนตัวในสหภาพยุโรป

........................................ 195

สารเคมี

................................................................................................................. 196

เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ

(MSDS) .......................................................... 196

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

................................................................................................. 197

ประกาศเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน

................................................................................................... 198

ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับ

(รุนไรสาย) ............................................................................ 200

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย

..................................................................................................... 202

ความปลอดภัยในการใชแสงเลเซอร

................................................................................. 202

ขอบังคับ

DOC ของประเทศแคนาดา .............................................................................. 202

ประกาศ

VCCI (ญี่ปุน) ............................................................................................... 202

คําแนะนําเกี่ยวกับสายไฟ

............................................................................................. 202

ประกาศเกี่ยวกับสายไฟ

(ญี่ปุน) ...................................................................................... 202

ประกาศ

EMC (เกาหลี) .............................................................................................. 203

ประกาศเรื่องเลเซอรของประเทศฟินแลนด

......................................................................... 203

ประกาศ

GS (เยอรมนี) ............................................................................................... 204

ตารางสสาร

(จีน) ...................................................................................................... 204

ประกาศขอจํากัดเกี่ยวกับสารอันตราย

(ตุรกี) ...................................................................... 204

ประกาศการจํากัดการใชสารอันตราย

(ยูเครน) .................................................................... 204

ประกาศเพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑไรสาย

.......................................................................................... 205

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคลอง

FCC—สหรัฐฯ ................................................................... 205

xiv

THWW

background image

ประกาศของออสเตรเลีย

.............................................................................................. 205

ประกาศ

ANATEL ของบราซิล ...................................................................................... 205

ประกาศของแคนาดา

.................................................................................................. 205

ประกาศขอบังคับของสหภาพยุโรป

.................................................................................. 205

ประกาศสําหรับการใชงานในฝรั่งเศส

............................................................................... 206

ประกาศสําหรับการใชงานในรัสเซีย

................................................................................ 206

ประกาศของเกาหลี

.................................................................................................... 206

ประกาศของไตหวัน

................................................................................................... 206

เครื่องหมายแสดงระบบสาย

/ไรสายของ Vietnam Telecom สําหรับเครื่องพิมพที่ไดรับอนุญาตประเภท

ICTQC ................................................................................................................. 207

ดัชนี

................................................................................................................................... 209

THWW

xv

background image

xvi

THWW