HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Stvarno kazalo

background image

Stvarno kazalo

A

AirPrint 35, 42

B

barva

možnosti poltonov 120

Nadzor robov 120

natis proti prikaz na monitorju

122

ujemanje 122

umerjanje 13

barve

Neutral Grays (Nevtralne

sivine) 120

prilagajanje 118

barvne možnosti

nastavitev (Windows) 101

barvno

tiskanje v sivini (Windows)

104

bližnjice (Windows)

uporaba 90

ustvarjanje 92

brezžična omrežna povezava 48

brezžično omrežje

konfiguracija s protokolom

WPS 49

konfiguriranje prek povezave

USB 32, 49

konfiguriranje s protokolom

WPS 32, 49

nameščanje gonilnika 50

čiščenje 135

pot papirja 168

D

dnevnik uporabe barve 11, 124

dodatna oprema

naročanje 187, 188

dogovorjene oznake dokumenta

iii

dogovorjene oznake, dokument iii

E

Edge Control (Nadzor robov)

120

električne specifikacije 202

ePrint

omogočanje in

onemogočanje 10

Evropska unija, odlaganje

odpadkov 208

F

faks

tovarniške nastavitve,

obnavljanje 141

Finska izjava o varnosti laserja

215

fizične specifikacije 202

G

garancija

izdelek 190

licenca 194

tiskalne kartuše 192

gonilnik tiskalnika

konfiguriranje brezžičnega

omrežja 50

gonilniki

nastavitve 25

nastavitve (Mac) 38

nastavitve (Windows) 89

podprti (Windows) 22

prednastavitve (Mac) 38

spreminjanje nastavitev (Mac)

33

spreminjanje nastavitev

(Windows) 25

spreminjanje vrst in velikosti

papirja 55

stran o uporabi 11, 124

univerzalni 24

gonilniki PCL 22

univerzalni 24

gonilniki tiskalnika

izbira 172

gonilniki tiskalnika (Mac)

nastavitve 38

spreminjanje nastavitev 33

gonilniki tiskalnika (Windows)

nastavitve 89

podprti 22

spreminjanje nastavitev 25

gonilniki za emulacijo PS 22

gubanje, papir

nastavitve 18

gumb za brezžično povezavo

mesto 5

gumb za sprostitev vrat kartuše,

mesto 5

gumb za vklop/izklop 5

H

HP Easy Color

onemogočanje 121

uporaba 121

HP ePrint

omogočanje in

onemogočanje 10

opis 35

HP ePrint, uporaba 103

HP-jev vgrajeni spletni strežnik 28

HP-jeva podpora za stranke 198

SLWW

Stvarno kazalo

221

background image

HP-jeve spletne storitve,

omogočanje 103

HP-jevo spletno mesto za prevare

70

HP Utility 34

HP Utility, Mac 34

HP Web Jetadmin 126

I

izdelek brez živega srebra 207

izhodni pladenj

mesto 5

izhodni predal

mesto 5

zastoji, odpravljanje 162

izjava o ustreznosti 210

izjave o varnosti 214, 215

izjave o varnosti laserja 214,

215

J

Japonska izjava VCCI 214

Jetadmin, HP Web 126

jezik nadzorne plošče 13

K

Kabel USB, številka dela 188

kakovost

nastavitev arhivskega načina

18

kakovost natisa

nastavitev arhivskega načina

18

kakovost slik

nastavitev arhivskega načina

18

odpravljanje težav 165

kakovost tiskanja

izboljšanje 165

izboljšanje (Windows) 94

nastavitev arhivskega načina

18

Kanadski predpisi DOC 214

karirasti papir, tiskanje 12

kartuše

drugi proizvajalci 69

garancija 192

menjava 71

recikliranje 206

shranjevanje 69

stran s stanjem potrošnega

materiala 11, 124

kartuše s tonerjem. Glejte tiskalne

kartuše

knjižice

izdelovanje (Windows) 113

Konfiguracija za vrata USB 46

konfiguracijska stran 124

konfiguracijsko stran 11

konfiguriranje

naslov IP 31

kontrast

zaslon, nadzorna plošča 15

kontrast zaslona, nastavitve 15

kontrolni seznami, tiskanje 12

kopije

spreminjanje števila

(Windows) 90

Korejska izjava EMC 215

L

ležeča usmerjenost

izbiranje, Windows 100

licenca, programska oprema 194

Linux 28

M

Mac

HP Utility 34

nastavitve gonilnika 33, 38

odstranjevanje programske

opreme 33

podprti operacijski sistemi 30

spreminjanje vrst in velikosti

papirja 37

težave, odpravljanje težav

184

Macintosh

podpora 198

spreminjanje velikosti

dokumentov 37

mediji

privzete nastavitve 13

prva stran 38

strani na list 39

velikost po meri, nastavitve za

OS Macintosh 37

mediji za tiskanje

podprti 56

meni

Hitri obrazci 12

Meni HP-jeve spletne storitve 10

meni Reports (Poročila) 11

meni Service (Storitve) 18

Meni System Setup (Nastavitev

sistema) 13

meniji, nadzorna plošča

HP-jeve spletne storitve 10

načrt, tiskanje 11, 124

Network Config (Omrežna

konfiguracija) 19

Reports (Poročila) 11

Service (Storitve) 18

System Setup (Nastavitev

sistema) 13

menjava

tiskalna kartuša 71

moduli DIMM

preverjanje namestitve 133

možnosti barv

HP EasyColor (Windows) 121

N

nadzorna plošča

HP-jeve spletne storitve meni

10

jezik 13

kontrast zaslona 15

meni Reports (Poročila) 11

meni Service (Storitve) 18

meni System Setup (Nastavitev

sistema) 13

mesto 5

načrt menija, tiskanje 11, 124

nastavitve 25, 33

Network Config (Omrežna

konfiguracija) Meni 19

sporočila, odpravljanje težav

142

vrste sporočil 142

nalaganje papirja

vhodni pladenj 61

nalepke

tiskanje (Windows) 106

nameščanje

izdelek v ožičenih omrežjih 47

222

Stvarno kazalo

SLWW

background image

programska oprema, ožičena

omrežja 48

programska oprema, povezave

USB 46

napajanje

poraba 202

napake

programska oprema 182

napake, ponavljajoče se 78, 172

naprava, čiščenje 135

naročanje

potrošnega materiala in

dodatne opreme 188

naročanje potrošnega materiala

spletne strani 187

naslov IP

konfiguriranje 31

pridobivanje 47

nastavitev arhivskega načina 18

nastavitve

gonilniki 25

gonilniki (Mac) 33

meni Nastavitev sistema 13

obnavljanje privzetih

nastavitev 18

poročilo o omrežju 11, 124

prednastavitve gonilnika

(Mac) 38

prednost 25

prioriteta 33

tovarniške nastavitve,

obnavljanje 141

nastavitve barv

prilagajanje 166

Nastavitve EconoMode 69, 127

nastavitve gonilnika v računalniku

Macintosh

velikost papirja po meri 37

nastavitve gonilnika za računalnike

Macintosh

vodni žigi 38

nastavitve hitrosti povezave 52

Nastavitve pisave Courier 17

nastavitve tiskanja po meri

(Windows) 90

nastavitve za velikost papirja po

meri

Macintosh 37

nastavitve zavihka Color (Barva)

40

nasveti iii

Network config. (Omrežna

konfiguracija) Meni 19

Neutral Grays (Nevtralne sivine)

120

notni papir, tiskanje 12

O

obnavljanje privzetih nastavitev

18

obnavljanje tovarniških privzetih

nastavitev 141

obojestransko tiskanje

Mac 40

nastavitve (Windows) 95

obrazci

tiskanje (Windows) 104

odlaganje ob koncu življenjske

dobe 207

odlaganje, on koncu življenjske

dobe 207

odpiranje gonilnikov tiskalnika

(Windows) 89

odpravljanje

težave z neposredno

povezavo 176

težave z omrežjem 176

odpravljanje težav

ni odziva 174

počasen odziv 175

ponavljajoče se napake 78,

172

sporočila nadzorne plošče

142

težave v sistemu Mac 184

težave z neposredno

povezavo 176

težave z omrežjem 176

zastoji 155, 157

odstranitev programske opreme za

Windows 27

odstranjevanje programske opreme

iz sistema Windows 27

odstranjevanje programske opreme

iz sistemov Mac 33

okoljevarstveni program za

nadzor 205

okoljske funkcije 4

omejitve materiala 207

omrežja

HP Web Jetadmin 126

konfiguracijska stran 11, 124

nastavitve 19

podprta modela 2

poročila o nastavitvah 11,

124

omrežja, žična

nameščanje izdelka 47

omrežje

geslo, nastavitev 51

geslo, spreminjanje 51

nastavitve hitrosti povezave 52

nastavitve, ogled 51

nastavitve, spreminjanje 51

omrežna vrata

mesto 6

vrsta 6

opombe iii

opozorila iii

P

pakiranje naprave 199

papir

izbira 167

nastavitve gubanja 18

platnice, uporaba drugačnega

papirja 109

podprte velikosti 56

privzeta velikost za pladenj 64

privzete nastavitve 13

prva in zadnja stran, uporaba

drugačnega papirja 109

prva stran 38

strani na list 39

tiskanje na predhodno potiskan

pisemski papir z glavo ali

obrazce (Windows) 104

velikost po meri, nastavitve za

OS Macintosh 37

zastoji 155

papir, naročanje 188

papir, posebni

tiskanje (Windows) 106

PCL font list (Seznam pisav PCL)

11, 124

pisave

nastavitve pisave Courier 17

pomnilniki DIMM,

nameščanje 129

SLWW

Stvarno kazalo

223

background image

seznami, tiskanje 11, 124

trajni viri 133

pisemski z glavo

tiskanje(Windows) 104

pladenj 1

mesto 5

nastavitve 13

obojestransko tiskanje 40

zastoji, odpravljanje 158

pladenj 2

mesto 5

nastavitve 13

zastoji, odpravljanje 159

zmogljivost 5

pladenj 3

mesto 5

številka dela 188

zmogljivost 5

pladenj, izhodni

mesto 5

podaljšek 5

pladnji

izbiranje (Windows) 95

mesto 5

nastavitve 13

obojestransko tiskanje 40

privzeta velikost papirja 64

vključeno 2

zastoji, odpravljanje 159

platnice

tiskanje (Mac) 38

tiskanje na drugačen papir

(Windows) 109

podajalnik dokumentov

mesto 5

Podatkovni list o varnosti

materialov (MSDS) 208

podpora

splet 198

vnovično pakiranje naprave

199

podpora za stranke

splet 198

vnovično pakiranje naprave

199

podprti operacijski sistemi 22, 30

podprti papir 56

pokončna usmerjenost

izbiranje, Windows 100

pomnilnik

nameščanje 129

preverjanje namestitve 133

številke delov 188

trajni viri 133

vključeno 2

pomnilniki DIMM

namestitev 129

pomnilniški čip, tiskalna kartuša

opis 193

pomoč

možnosti tiskanja (Windows)

90

ponarejen potrošni material 70

ponavljajoče se napake,

odpravljanje težav 78, 172

poravnava barv, umerjanje 168

poročila

stran kakovosti tiskanja 11,

124

posebni papir

tiskanje (Windows) 106

pot papirja

zastoji, odpravljanje 160

potrošni material

drugi proizvajalci 69

naročanje 188

ponaredki 70

recikliranje 69, 206

stanje, ogled s pripomočkom

HP Utility 34

potrošni material drugih

proizvajalcev 69

povezava v brezžično omrežje

48

povezljivost

odpravljanje težav 176

USB 46

požarni zid 48

predal, izhodni

mesto 5

zastoji, odpravljanje 162

predhodno potiskan papir

tiskanje (Windows) 104

prednastavitve (Mac) 38

prednost, nastavitve 25

preklic

tiskalno opravilo 88

prenos programske opreme

sistem za tiskanje 21

preprečevanje ponarejanja

potrošnega materiala 70

prestrezanje 120

pridobivanje

naslov IP 47

prilagajanje dokumentov

Macintosh 37

prilagajanje velikosti dokumentov

Windows 111

priložene baterije 207

prioriteta, nastavitve 33

privzete nastavitve, obnavljanje

18

privzete nastavitve, obnovitev

141

programska oprema

HP Utility 34

licenčna pogodba za

programsko opremo 194

Linux 28

nameščanje, ožičena omrežja

48

nameščanje, povezave USB

46

nastavitve 25, 33

odstranitev v sistemu

Windows 27

odstranjevanje iz računalnika

Mac 33

podprti operacijski sistemi 22,

30

Solaris 28

spletne strani 21

težave 182

UNIX 28

vgrajeni spletni strežnik 28

Windows 28

programska oprema sistema za

tiskanje 21

programska oprema za OS HP-

UX 28

programska oprema za OS Linux

28

programska oprema za OS

Solaris 28

programska oprema za OS

UNIX 28

prosojnice

tiskanje (Windows) 106

224

Stvarno kazalo

SLWW

background image

prva stran

tiskanje na drugačen papir

(Windows) 109

uporaba drugačnega papirja

38

PS font list (Seznam pisav PS) 11,

124

R

razvijalna enota

zastoji, odpravljanje 160

recikliranje 4, 206

informacije o HP-jevem

programu za vračilo

potrošnega materiala za

tiskanje in varovanju okolja

206

recikliranje potrošnega materiala

69

S

samodejni prehod, nastavitve 19

servisiranje

vnovično pakiranje naprave

199

servisna stran 11, 124

shranjevanje

tiskalne kartuše 69

shranjevanje virov 133

shranjevanje virov, pomnilnik 133

sivina

tiskanje (Windows) 104

specifikacije

električne in zvočne 202

fizične 202

specifikacije velikosti, naprava

202

Spletna mesta 28

spletna mesta

HP Web Jetadmin, prenos

126

Podatkovni list o varnosti

materialov (MSDS) 208

podpora za stranke 198

podpora za stranke z

računalniki Macintosh 198

poročila o prevarah 70

univerzalni gonilnik tiskalnika

24

spletna podpora 198

spletne strani

programska oprema, prenos

21

za naročanje potrošnega

materiala 187

spletno mesto za prevare 70

spletno tiskanje

HP ePrint 35

sporočila o napakah, nadzorna

plošča 142

sporočila, nadzorna plošča 142

sprednja vratca, mesto 5

spreminjanje velikosti dokumentov

Macintosh 37

Windows 111

stanje

HP Utility, Mac 34

potrošni material, tiskanje

poročila 11, 124

stran kakovosti tiskanja

razlaga 77, 171

tiskanje 77, 171

stran s stanjem potrošnega

materiala 11, 124

tiskanje 75, 169

stran uporabe 11, 124

strani na list

izbiranje (Windows) 98

strani na minuto 2

svarila iii

Š

število strani 11, 124

število strani na list 39

T

TCP/IP

nastavitve 19

tehnična podpora

splet 198

vnovično pakiranje naprave

199

težave s pobiranjem papirja

odpravljanje 155

tiskalne kartuše

drugi proizvajalci 69

garancija 192

gumb za sprostitev vrat,

mesto 5

menjava 71

pomnilniški čipi 193

preverjanje, ali so

poškodovane 77, 171

recikliranje 206

shranjevanje 69

stran s stanjem potrošnega

materiala 11, 124

številke delov 66, 188

tiskalne kartuše, dostop 5

tiskalni vložki

recikliranje 69

tiskalno opravilo

preklic 88

tiskanje

nastavitve (Mac) 38

nastavitve (Windows) 89

tiskanje n na stran

izbiranje (Windows) 98

Tiskanje n-na-stran 39

tiskanje na obe strani

nastavitve (Windows) 95

tovarniške nastavitve,

obnavljanje 18, 141

trajni viri 133

transport naprave 199

U

ujemanje barv 122

umerjanje barve 13

univerzalni gonilnik tiskalnika 24

univerzalni gonilnik tiskalnika HP

24

UNIX 28

upravljanje omrežja 51

USB

konfiguriranje brezžičnega

omrežja 32, 49

usmerjenost

izbiranje, Windows 100

V

več strani na en list 39

tiskanje (Windows) 98

velikost papirja

spreminjanje 55

velikosti papirja

izbiranje 94

izbiranje po meri 94

SLWW

Stvarno kazalo

225

background image

velikosti strani

prilagajanje velikosti

dokumentov (Windows) 111

velikosti, mediji

privzeto, nastavitev 13

vgrajeni spletni strežnik (EWS)

dodeljevanje gesel 126

funkcije 125

vhodni pladenj

mesto 5

nalaganje 61

vložki

recikliranje 69

vmesniška vrata

vrste 6

vnovično pakiranje naprave 199

vodni žigi 38

dodajanje (Windows) 113

vrata

vrste 6

vrata USB

mesto 6

nastavitve hitrosti 18

vrsta 6

vrsta papirja

spreminjanje 165

vrste papirja

izbiranje 95

spreminjanje 55

vtičnica za napajanje, mesto 6

W

Windows

komponente programske

opreme 28

nastavitve gonilnika 25

podprti gonilniki 22

podprti operacijski sistemi 22

univerzalni gonilnik tiskalnika

24

WPS

konfiguracija brezžičnega

omrežja 49

konfiguriranje brezžičnega

omrežja 32, 49

Z

zadnja stran

tiskanje na drugačen papir

(Windows) 109

zadnja vratca, mesto 6

zakasnitev mirovanja

omogočanje 127

onemogočanje 127

zastoji

izhodni predal, odpravljanje

162

mesta 157

pot papirja, odpravljanje 160

ugotavljanje števila 11, 124

vzroki 155

zastoji papirja. Glejte zastoji

zvezkovni papir, tiskanje 12

zvočne specifikacije 202

226

Stvarno kazalo

SLWW

background image
background image

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CE955-91008*

*CE955-91008*

CE955-91008