HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Záruka s prémiovou ochranou od spoločnosti HP: Vyhlásenie o obmedzenej záruke na tlačové kazety Lase

background image

Záruka s prémiovou ochranou od spoločnosti HP:
Vyhlásenie o obmedzenej záruke na tlačové kazety
LaserJet

Za tento produkt spoločnosti HP sa ručí, že nebude obsahovať chyby materiálu alebo spracovania.

Táto záruka sa nevzťahuje na produkty, ktoré (a) sa doplnili, obnovili, prerobili alebo do ktorých sa

svojvoľne akýmkoľvek spôsobom zasahovalo, (b) vykazujú problémy spôsobené zneužitím,

nesprávnym uskladnením alebo prevádzkou mimo uvedených technických údajov prostredia pre

tlačiareň alebo (c) vykazujú opotrebovanie spôsobené bežným používaním.

Aby ste získali záručné služby, vráťte produkt na mieste zakúpenia (s písomným popisom problému

a tlačovými vzorkami) alebo kontaktujte podporu pre zákazníkov spoločnosti HP. Na základe

rozhodnutia spoločnosti HP sa vymení produkt, ktorý sa preukázal, že je chybný alebo sa vám vráti

jeho kúpna cena.

V ROZSAHU, KTORÝ UMOŽŇUJÚ MIESTNE ZÁKONY, JE VYŠŠIE UVEDENÁ ZÁRUKA EXKLUZÍVNA A

ŽIADNA INÁ ZÁRUKA ALEBO STAV BEZ OHĽADU NA TO, ČI JE PÍSOMNÝ ALEBO ÚSTNY, NIE JE

VYSLOVENÝ ALEBO IMPLICITNÝ A SPOLOČNOSŤ HP ŠPECIFICKY ODMIETA AKÉKOĽVEK

IMPLICITNÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY PREDAJNOSTI, DOSTATOČNEJ KVALITY A VHODNOSTI

PRE PRÍSLUŠNÝ ÚČEL.

V ROZSAHU, KTORÝ UMOŽŇUJÚ MIESTNE ZÁKONY, NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ

SPOLOČNOSŤ HP ALEBO JEJ DODÁVATELIA ZODPOVEDNÍ ZA PRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ,

NÁSLEDNÉ (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚDAJOV) ALEBO INÉ POŠKODENIA BEZ OHĽADU NA

TO, ČI SA ZAKLADAJÚ NA ZMLUVE, ÚMYSELNOM UBLÍŽENÍ ALEBO INÝM SPÔSOBOM.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY UVEDENÉ V TOMTO VYHLÁSENÍ OKREM ROZSAHU, KTORÝ JE ZO

ZÁKONA POVOLENÝ, ICH NEVYLUČUJÚ, NEOBMEDZUJÚ ALEBO NEUPRAVUJÚ A OKREM

POVINNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV SA VZŤAHUJÚ NA PREDAJ TOHTO PRODUKTU VÁM.

192

Príloha B Služba a podpora

SKWW