HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Kalibrácia zariadenia na zosúladenie farieb

background image

Kalibrácia zariadenia na zosúladenie farieb

Ak sa na vytlačenom výstupe zobrazujú farebné tiene, rozmazaná grafika alebo oblasti so slabými

farbami, môže byť potrebné nakalibrovať zariadenie na zosúladenie farieb. Ak chcete skontrolovať

zosúladenie farieb, vytlačte Diagnostická stránka v ponuke Reports (Správy) na ovládacom

SKWW

Zlepšenie kvality tlače

169

background image

paneli. Ak farebné bloky na tejto stránke nie sú vzájomne zosúladené, zariadenie je potrebné

nakalibrovať.

1.

Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo

OK

, čím otvoríte ponuky.

2.

Otvorte tieto ponuky:

Calibrate Color (Kalibrovať farbu)

Calibrate Now (Kalibrovať teraz)