HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - K bezdrôtovému zariadeniu nie je možné pripojiť ďalšie počítače

background image

K bezdrôtovému zariadeniu nie je možné pripojiť ďalšie počítače

1.

Uistite sa, že ostatné počítače sa nachádzajú v dosahu bezdrôtového pripojenia a že signál

neblokujú žiadne prekážky. U väčšiny sietí je dosah bezdrôtového pripojenia v rozsahu do 30 m

od prístupového bodu bezdrôtového pripojenia.

2.

Uistite sa, že zariadenie je zapnuté a v stave pripravenosti.

3.

Vypnite všetky externé firewally v počítači.

4.

Uistite sa, že bezdrôtová sieť pracuje správne.

a. Na ovládacom paneli produktu otvorte ponuku Network configuration (Sieťová

konfigurácia) a potom otvorte položku Wireless Menu (Bezdrôtová ponuka).

b. Výberom položky Network Test (Test siete) spustíte test bezdrôtovej siete. Zariadenie

vytlačí správu s výsledkami.

5.

Skontrolujte, či je zvolený správny port a zariadenie.

a. V zozname tlačiarní vo vašom počítači pravým tlačidlom kliknite na názov tohto zariadenia,

kliknite na položku Properties (Vlastnosti) a potom otvorte kartu Ports (Porty).

b. Kliknite na položku Configure Port (Konfigurovať port) a overte, či sa IP adresa zhoduje

s IP adresou uvedenou na správe vykonaného testu siete.

6.

Uistite sa, že váš počítač správne funguje. V prípade potreby počítač reštartujte.