HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Odstránenie opotrebovaných zariadení používateľmi v domácnostiach v rámci Európskej únie

background image

Odstránenie opotrebovaných zariadení používateľmi
v domácnostiach v rámci Európskej únie

Tento symbol na produkte alebo jeho obale znamená, že produkt nesmiete zlikvidovať s ostatným
domácim odpadom. Namiesto toho je vašou povinnosťou odovzdať opotrebované zariadenie na
zberné miesto určené na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení. Separovaný
zber a recyklácia odpadových zariadení po ich odstránení pomáha šetriť prírodné zdroje a zaisťuje
recykláciu spôsobom, ktorý chráni zdravie človeka a životné prostredie. Ak chcete získať informácie,
kde môžete odovzdať vaše odpadové zariadenia, obráťte sa na najbližšiu mestskú pobočku, službu,
poskytovatela odvozu domáceho odpadu alebo na obchod, kde ste produkt kúpili.