Pomocník služby HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series

background image

LASERJET PRO 300 COLOR

LASERJET PRO 400 COLOR

Používateľská príručka

M351

M451

background image
background image

Farebná tlačiareň HP LaserJet Pro 300
color M351 a HP LaserJet Pro 400 color
M451

Používateľská príručka

background image

Autorské práva a licencia

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Kopírovanie, upravovanie alebo preklad

bez predchádzajúceho písomného súhlasu

sú zakázané s výnimkou podmienok, ktoré

povoľujú zákony o autorských právach.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa

môžu meniť bez upozornenia.

V záruke dodanej spolu s týmito produktmi

a službami sú uvedené výlučne záruky

týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti

HP. Žiadne informácie v tomto dokumente

by sa nemali chápať ako dodatočná

záruka. Spoločnosť HP nebude zodpovedná

za technické ani textové chyby, ani

vynechané časti v tomto dokumente.

Edition 1, 10/2014

Číslo publikácie: CE955-91007

Obchodné známky príslušných

spoločností

Adobe

®

, Acrobat

®

a PostScript

®

obchodné známky spoločnosti Adobe

Systems Incorporated.

Intel® Core™ je obchodná známka

spoločnosti Intel Corporation v USA

a v iných krajinách/oblastiach.

Java™ je americká ochranná známka

spoločnosti Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows XP®

a Windows Vista® sú registrované

ochranné známky spoločnosti Microsoft

Corporation v USA.

UNIX

®

je registrovaná obchodná známka

skupiny The Open Group.

ENERGY STAR a znak ENERGY STAR sú

známky registrované v USA.

background image

Dohody použité v tejto príručke

TIP:

Tipy poskytujú užitočné rady alebo skratky.

POZNÁMKA:

Poznámky poskytujú dôležité informácie na vysvetlenie pojmu alebo dokončenie

úlohy.

UPOZORNENIE:

Výstrahy uvádzajú postupy, podľa ktorých by ste mali postupovať, aby ste sa

vyhli strate údajov alebo poškodeniu produktu.

VAROVANIE!

Varovania vás upozorňujú na špecifické postupy, podľa ktorých by ste mali

postupovať, aby ste sa vyhli zraneniam osôb, katastrofálnym stratám údajov alebo výraznému

poškodeniu produktu.

SKWW

iii

background image

iv

Dohody použité v tejto príručke

SKWW

background image

Obsah

1 Základné informácie o produkte ...................................................................................... 1

Porovnanie produktov ............................................................................................................... 2
Funkcie ochrany životného prostredia ......................................................................................... 4
Funkcie zjednodušeného prístupu ............................................................................................... 4
Pohľady na produkt ................................................................................................................. 5

Predný pohľad .......................................................................................................... 5
Zadný pohľad .......................................................................................................... 6
Pripojenia rozhrania .................................................................................................. 6
Umiestnenie sériového čísla a čísla modelu .................................................................. 7
Rozloženie ovládacieho panela .................................................................................. 8

2 Ponuky ovládacieho panela ............................................................................................. 9

Ponuka Webové služby HP ..................................................................................................... 10
Ponuka Reports (Správy) ......................................................................................................... 11
Ponuka Quick Forms (Rýchle formuláre) .................................................................................... 12
Ponuka System Setup (Nastavenia systému) ............................................................................... 13
Ponuka Service (Údržba) ......................................................................................................... 19
Ponuka Network Setup (Inštalácia siete) .................................................................................... 20

3 Softvér pre systém Windows .......................................................................................... 23

Podporované operačné systémy a ovládače tlačiarne pre systém Windows .................................. 24
Vyberte správny ovládač tlačiarne pre systém Windows ............................................................. 24

Univerzálny ovládač tlačiarne (UPD) HP ..................................................................... 26

Režimy inštalácie UPD .............................................................................. 26

Zmena nastavení tlačovej úlohy pre systém Windows ................................................................. 27

Poradie dôležitosti pre nastavenia tlače ..................................................................... 27
Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru ....................... 27
Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh ............................................... 28
Zmena nastavení konfigurácie produktu ..................................................................... 28

Odstránenie ovládača tlačiarne v systéme Windows .................................................................. 29
Podporované pomocné programy v systéme Windows ............................................................... 30

SKWW

v

background image

Iné komponenty a pomocné programy systému Windows ............................................ 30

Softvér pre iné operačné systémy ............................................................................................. 30

4 Používanie produktu s počítačmi Mac ............................................................................. 31

Softvér pre počítače Mac ........................................................................................................ 32

Podporované operačné systémy a ovládače tlačiarne pre systémy Mac ......................... 32
Inštalácia softvéru v rámci operačných systémov Mac .................................................. 32

Inštalácia softvéru pre počítače Mac pripojené priamo k zariadeniu .............. 32
Inštalácia softvéru pre počítače Mac pripojené k drôtovej sieti ....................... 33

Konfigurácia IP adresy ............................................................... 33
Inštalácia softvéru ...................................................................... 33

Inštalácia softvéru pre počítače Mac pripojené k bezdrôtovej sieti .................. 33

Pripojenie zariadenia k bezdrôtovej sieti využívajúcej WPS
pomocou ponúk ovládacieho panelu ........................................... 34
Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k bezdrôtovej sieti. .......... 34

Odstránenie ovládača tlačiarne z operačných systémov Mac ....................................... 35
Priorita pre nastavenia tlače v systéme Mac ............................................................... 35
Zmena nastavení ovládača tlačiarne pre systém Mac .................................................. 35

Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru ........ 35
Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh ................................ 36
Zmena nastavení konfigurácie produktu ...................................................... 36

Softvér pre počítače Mac ......................................................................................... 36

Pomôcka na nastavenie tlačiarne HP Utility pre systém Mac .......................... 36

Spustenie aplikácie HP Utility ...................................................... 36
Funkcie programu HP Utility ........................................................ 36

Podporované pomôcky pre operačný systém Mac ........................................ 37

Vstavaný webový server HP ........................................................ 37
HP ePrint .................................................................................. 37
AirPrint .................................................................................... 37

Základné úlohy tlače v systéme Mac ........................................................................................ 39

Zrušenie tlačovej úlohy v počítači Mac ...................................................................... 39
Zmena formátu a typu papiera na počítači Mac ......................................................... 39
Zmena veľkosti dokumentov alebo tlač na papier neštandardnej veľkosti v systéme Mac . 39
Vytvorenie a používanie predvolieb tlače v systéme Mac ............................................. 40
Tlač titulnej strany v systéme Mac .............................................................................. 40
Používanie vodotlače v systéme Mac ......................................................................... 40
Tlač viacerých strán na jeden hárok papiera v systéme Mac ........................................ 41
Tlač na obe strany stránky (obojstranná tlač) v systémoch Mac ..................................... 41
Nastavenie možností farieb v systéme Mac ................................................................ 42

Použite AirPrint ...................................................................................................................... 43
Riešenie problémov s počítačom Mac ....................................................................................... 44

vi

SKWW

background image

5 Pripojenie produktu v systéme Windows ........................................................................ 45

Ustanovenie o zdieľaní tlačiarní .............................................................................................. 46
Pripojenie pomocou rozhrania USB .......................................................................................... 46

Inštalácia z disku CD ............................................................................................... 46

Pripojenie k sieti v systéme Windows ........................................................................................ 47

Podporované sieťové protokoly ................................................................................. 47
Inštalácia produktu do káblovej siete v systéme Windows ............................................ 47

Získanie IP adresy .................................................................................... 47
Inštalácia softvéru ..................................................................................... 48

Inštalácia zariadenia do bezdrôtovej siete v systéme Windows (len pre modely
s bezdrôtovým pripojením) ....................................................................................... 48

Pripojenie zariadenia k bezdrôtovej sieti pomocou WPS .............................. 49
Pripojenie zariadenia k bezdrôtovej sieti využívajúcej WPS pomocou ponúk
ovládacieho panelu .................................................................................. 49
Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k bezdrôtovej sieti. ......................... 49
Inštalácia softvéru pre produkt s bezdrôtovým pripojením, ktorý je práve
pripojený k sieti ....................................................................................... 50

Konfigurácia nastavení IP siete v systéme Windows ..................................................... 51

Zobrazenie alebo zmena nastavení siete .................................................... 51
Nastavenie alebo zmena hesla zariadenia .................................................. 51
Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv4 TCP/IP pomocou ovládacieho
panela .................................................................................................... 52
Nastavenia rýchlosti pripojenia a duplexnej prevádzky ................................ 53

6 Papier a tlačové médiá ................................................................................................... 55

Vysvetlenie spôsobu používania papiera .................................................................................. 56
Zmena ovládača tlačiarne s ohľadom na typ a veľkosť papiera v systéme Windows ..................... 57
Podporované formáty papiera ................................................................................................. 58
Podporované typy papiera a kapacita zásobníkov ..................................................................... 60
Vkladanie papiera do zásobníkov ............................................................................................ 63

Plnenie zásobníka 1 ................................................................................................ 63
Plnenie zásobníka 2 alebo voliteľného zásobníka 3 .................................................... 64

Konfigurácia zásobníkov ........................................................................................................ 66

7 Tlačové kazety ............................................................................................................... 67

Informácie o tlačovej kazete .................................................................................................... 68
Zobrazenia spotrebného materiálu ........................................................................................... 69

Zobrazenia tlačových kaziet ..................................................................................... 69

Správa tlačových kaziet .......................................................................................................... 70

Zmena nastavení tlačových kaziet ............................................................................. 70

Tlač po dosiahnutí odhadovaného konca životnosti tlačovej kazety ................ 70

SKWW

vii

background image

Zapnutie alebo vypnutie nastavení At Very Low (Pri dosiahnutí veľmi nízkej
hladiny) na ovládacom paneli ................................................................... 70
Tlač v režime EconoMode ......................................................................... 71

Uskladnenie a recyklácia spotrebného materiálu ......................................................... 71

Recyklácia spotrebného materiálu .............................................................. 71
Uskladnenie tlačových kaziet ..................................................................... 72
Stratégia spoločnosti HP vo vzťahu k tlačovým kazetám od iných výrobcov ..... 72

Webová lokalita HP zameraná na boj proti falzifikátom .............................................. 72

Pokyny na výmenu ................................................................................................................. 73

Výmena tlačových kaziet .......................................................................................... 73

Riešenie problémov so spotrebným materiálom .......................................................................... 77

Kontrola tlačových kaziet ......................................................................................... 77

Tlač stránky s údajmi o stave spotrebného materiálu ..................................... 78
Interpretácia stránky kvality tlače ................................................................ 79
Kontrola poškodenia tlačovej kazety .......................................................... 79
Opakujúce sa chyby ................................................................................. 80

Význam hlásení na ovládacom paneli týkajúcich sa spotrebného materiálu .................... 81

10.XXXX Supply Error (10.XXXX Chyba spotrebného materiálu) ..................... 81
Black cartridge low (Nízka úroveň v čiernej kazete) ..................................... 81
Black in wrong position (Čierna na nesprávnej pozícii) ................................. 81
Black very low (Veľmi nízka hladina čiernej) ............................................... 82
Cyan cartridge low (Nízka úroveň v azúrovej kazete) .................................. 82
Cyan in wrong position (Azúrová na nesprávnej pozícii) .............................. 82
Cyan very low (Veľmi nízka hladina azúrovej) ............................................. 82
Genuine HP supply installed (Nainštalovaný originálny spotrebný materiál
HP) ......................................................................................................... 83
Incompatible <color> (Nekompatibilná <farba>) ......................................... 83
Incorrect supplies (Nesprávny spotrebný materiál) ........................................ 83
Install <color> cartridge (Nainštalujte kazetu <farba>) .................................. 83
Magenta cartridge low (Nízka úroveň purpurovej kazety) ............................. 84
Magenta in wrong position (Purpurová na nesprávnej pozícii) ....................... 84
Magenta very low (Veľmi nízka hladina purpurovej) .................................... 84
Remove shipping lock from <color> cartridge (Odstráňte prepravný zámok
z <farba> kazety) .................................................................................... 84
Remove shipping locks from cartridges (Odstráňte prepravné poistky
z kaziet) .................................................................................................. 85
Replace <color> (Vymeňte <farba>) ........................................................... 85
Supplies low (Nedostatok spotrebného materiálu) ........................................ 85
Unsupported <color> (Nepodporovaná <farba>) Press [OK] to continue
(Pokračujte stlačením tlačidla OK) .............................................................. 85
Used <color> installed (Nainštalovaná použitá <farba>) Press [OK] to
continue (Pokračujte stlačením tlačidla OK) ................................................. 86

viii

SKWW

background image

Used <color> in use (Používa sa použitá <farba>) ....................................... 86
Used supplies in use (Používa sa opotrebovaný spotrebný materiál) ............... 86
Yellow cartridge low (Nízka úroveň v žltej kazete) ....................................... 86
Yellow in wrong position (Yellow na nesprávnej pozícii) ............................... 86
Yellow very low (Veľmi nízka hladina žltej) ................................................. 87

8 Tlačové úlohy ................................................................................................................. 89

Zrušenie tlačovej úlohy ........................................................................................................... 90
Základné úlohy tlače v systéme Windows ................................................................................. 91

Otvorenie ovládača tlačiarne v systéme Windows ...................................................... 91
Získajte pomoc pre ktorúkoľvek možnosť tlače v systéme Windows ............................... 92
Zmena počtu tlačených kópií v systéme Windows ....................................................... 92
Uloženie vlastných nastavení tlače na opakované použitie v systéme Windows .............. 92

Používanie klávesovej skratky pre tlač v systéme Windows ............................ 92
Tvorba klávesových skratiek pre tlač ........................................................... 94

Zlepšenie kvality tlače v systéme Windows ................................................................. 96

Zvoľte veľkosť stránky v systéme Windows .................................................. 96
Zvolenie vlastnej veľkosti strany v systéme Windows .................................... 96
Výber typu papiera v systéme Windows ..................................................... 97
Výber zásobníka na papier v systéme Windows .......................................... 97

Tlač na obidve strany (duplexná tlač) v systéme Windows ............................................ 97

Tlač na obidve strany manuálne v systéme Windows .................................... 97
Automatická tlač na obidve strany v systéme Windows ................................. 99

Tlač viacerých strán na jeden hárok v systéme Windows ........................................... 100
Výber orientácie stránky Windows .......................................................................... 102
Nastavenie možností farieb v systéme Windows ....................................................... 103

Používanie funkcie HP ePrint .................................................................................................. 105
Doplnkové úlohy tlače v systéme Windows ............................................................................. 106

Tlač farebného textu v čiernobielom režime (odtiene sivej) v systéme Windows ............ 106
Tlač na predtlačený hlavičkový papier alebo formuláre v systéme Windows ................. 106
Tlač na špeciálny papier, štítky alebo priehľadné fólie v systéme Windows ................. 108
Tlač prvej alebo poslednej strany na odlišný papier v systéme Windows ..................... 111
Zmena mierky dokumentu, aby sa prispôsobil veľkosti strany v systéme Windows ........ 113
Pridanie vodotlače k dokumentu v systéme Windows ................................................. 114
Vytvorenie brožúry v systéme Windows ................................................................... 115

9 Farba ........................................................................................................................... 117

Nastavenie farieb ................................................................................................................ 118

Zmena farebnej témy pre tlačovú úlohu ................................................................... 118
Zmena možností farieb .......................................................................................... 119
Možnosti manuálnej farby ...................................................................................... 119

SKWW

ix

background image

Používanie možnosti HP EasyColor ........................................................................................ 121
Prispôsobenie farieb zobrazeniu na obrazovke počítača .......................................................... 122

10 Správa a údržba ........................................................................................................ 123

Stránky s informáciami o tlači ................................................................................................ 124
Použitie vstavaného webového servera HP .............................................................................. 125

Otvorenie vstavaného webového servera HP ............................................................ 125
Funkcie vstavaného webového servera HP ................................................................ 125

Používanie softvéru HP Web Jetadmin .................................................................................... 126
Funkcie zabezpečenia produktu ............................................................................................. 126

Nastavenie hesla systému ...................................................................................... 126

Ekonomické nastavenia ......................................................................................................... 127

Tlač v režime EconoMode ...................................................................................... 127
Režimy šetrenia energie ......................................................................................... 127

Nastavenie režimu spánku ...................................................................... 127
Nastavte oneskorenie Automatické vypnutie napájania ............................... 127

Archivačná tlač ..................................................................................................... 128

Inštalácia pamäte DIMM ....................................................................................................... 129

Inštalácia pamäte DIMM ........................................................................................ 129
Aktivovanie pamäte ............................................................................................... 133
Kontrola inštalácie modulu DIMM ........................................................................... 134
Vyčlenenie pamäte ................................................................................................ 134

Vyčistenie produktu .............................................................................................................. 135
Aktualizácie produktu ........................................................................................................... 135

11 Riešenie problémov .................................................................................................... 137

Pomôž si sám ...................................................................................................................... 138
Kontrolný zoznam riešenia bežných problémov ....................................................................... 139

Faktory, ktoré majú vplyv na výkon produktu ............................................................ 140

Obnovenie výrobných nastavení ............................................................................................ 141
Interpretácia hlásení na ovládacom paneli .............................................................................. 142

Typy hlásení na ovládacom paneli .......................................................................... 142
Hlásenia na ovládacom paneli ............................................................................... 142

10.XXXX Supply Error (10.XXXX Chyba spotrebného materiálu) ................... 142
49 Error (79 Chyba) Turn off then on (Vypnite a následne zapnite) .............. 143
50.X Fuser Error (50.X Chyba natavovacej jednotky) Turn off then on
(Vypnite a následne zapnite) ................................................................... 143
51.XX Error (54.XX Chyba) Turn off then on (Vypnite a následne zapnite) ..... 143
54.XX Error (54.XX Chyba) Turn off then on (Vypnite a následne zapnite) ..... 144
55.X Error (59.X Chyba) Turn off then on (Vypnite a následne zapnite) ......... 144

x

SKWW

background image

57 Fan Error (57 Chyba ventilátora) Turn off then on (Vypnite a následne
zapnite) ................................................................................................ 144
59.X Error (59.X Chyba) Turn off then on (Vypnite a následne zapnite) ......... 144
79 Error (79 Chyba) Turn off then on (Vypnite a následne zapnite) .............. 145
79 Service Error (79 Servisná chyba) Turn off then on (Vypnite a následne
zapnite) ................................................................................................ 145
Black cartridge low (Nízka úroveň v čiernej kazete) ................................... 145
Black in wrong position (Čierna na nesprávnej pozícii) ............................... 146
Black very low (Veľmi nízka hladina čiernej) ............................................. 146
Cleaning . . . ......................................................................................... 146
Cyan cartridge low (Nízka úroveň v azúrovej kazete) ................................ 146
Cyan in wrong position (Azúrová na nesprávnej pozícii) ............................ 147
Cyan very low (Veľmi nízka hladina azúrovej) ........................................... 147
Device error (Chyba zariadenia) Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK]) ............... 147
Front door open (Predné dvierka sú otvorené) ............................................ 147
Genuine HP supply installed (Nainštalovaný originálny spotrebný materiál
HP) ....................................................................................................... 148
Incompatible <color> (Nekompatibilná <farba>) ....................................... 148
Incorrect supplies (Nesprávny spotrebný materiál) ...................................... 148
Install <color> cartridge (Nainštalujte kazetu <farba>) ................................ 148
Invalid driver (Neplatný ovládač) Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK]) .............. 148
Jam in <location> (Zaseknutie na <miesto>) .............................................. 149
Jam in tray # (Zaseknutý papier v zásobníku č.) Clear jam and then
(Odstráňte zaseknuté médium a potom)Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK]) ...... 149
Load tray # <TYPE> <SIZE> (Vložte papier do zásobníka č. <TYP>
<VEĽKOSŤ>) .......................................................................................... 149
Load tray <X> (Naplňte zásobník <X>) Press [OK] for available media
(Stlačte tlačidlo [OK] pre dostupné médiá) ................................................ 149
Load tray 1 <TYPE> <SIZE> (Vložte papier do zásobníka 1 <TYP>
<VEĽKOSŤ>) .......................................................................................... 150
Load tray 1 plain <SIZE> (Vložte obyčajný papier do zásobníka 1
<VEĽKOSŤ>) Cleaning Mode [OK] to start (Ak chcete spustiť režim čistenia,
stlačte tlačidlo [OK]) ............................................................................... 150
Magenta cartridge low (Nízka úroveň purpurovej kazety) ........................... 150
Magenta in wrong position (Purpurová na nesprávnej pozícii) ..................... 150
Magenta very low (Veľmi nízka hladina purpurovej) .................................. 150
Manual duplex (Ručná obojstranná tlač) Load tray <X> (Naplňte zásobník
<X>) Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK]) ...................................................... 151
Manual feed <TYPE> <SIZE> (Manuálne podávanie <TYP> <VEĽKOSŤ>)
Press [OK] for available media (Stlačte tlačidlo [OK] pre dostupné médiá) .... 151
Memory is low (Nedostatok pamäte) Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK]) ......... 151
Misprint (Chybná tlač) Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK]) ............................. 151

SKWW

xi

background image

Print failure, press OK. (Zlyhanie tlače, stlačte OK.) If error repeats, turn off
then on. (Ak sa chyba zopakuje, vypnite a zapnite zariadenie.) .................. 152
Rear door open (Zadné dvierka sú otvorené) ............................................. 152
Remove shipping lock from <color> cartridge (Odstráňte prepravný zámok
z <farba> kazety) .................................................................................. 152
Remove shipping locks from cartridges (Odstráňte prepravné poistky
z kaziet) ................................................................................................ 152
Replace <color> (Vymeňte <farba>) ......................................................... 153
Supplies low (Nedostatok spotrebného materiálu) ...................................... 153
Unexpected size in tray # (Neočakávaná veľkosť papiera v zásobníku č.)
Load <size> (Vložte <veľkosť>) Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK]) ................ 153
Unsupported <color> (Nepodporovaná <farba>) Press [OK] to continue
(Pokračujte stlačením tlačidla OK) ............................................................ 153
Used <color> installed (Nainštalovaná použitá <farba>) Press [OK] to
continue (Pokračujte stlačením tlačidla OK) ............................................... 154
Used <color> in use (Používa sa použitá <farba>) ..................................... 154
Used supplies in use (Používa sa opotrebovaný spotrebný materiál) ............. 154
Yellow cartridge low (Nízka úroveň v žltej kazete) ..................................... 154
Yellow in wrong position (Yellow na nesprávnej pozícii) ............................. 155
Yellow very low (Veľmi nízka hladina žltej) ............................................... 155

Papier sa podáva nesprávne alebo sa zasekáva ...................................................................... 156

Zariadenie nepreberá papier ................................................................................. 156
Zariadenie prevezme niekoľko hárkov papiera súčasne ............................................. 156
Predchádzanie zaseknutiam papiera ....................................................................... 156

Odstránenie zaseknutých médií ............................................................................................. 158

Miesta zaseknutia média ....................................................................................... 158
Odstránenie zaseknutia v zásobníku 1 .................................................................... 159
Odstránenie zaseknutia v zásobníku 2 .................................................................... 160
Odstraňovanie zaseknutí z oblasti natavovacej jednotky ............................................ 161
Odstráňte zaseknutia vo výstupnej priehradke .......................................................... 163
Odstránenie zaseknutia v duplexnej jednotke (iba pri modeloch s podporou duplexnej
tlače) ................................................................................................................... 163

Zlepšenie kvality tlače ........................................................................................................... 166

Použitie správneho nastavenia typu papiera v ovládači tlačiarne ................................ 166

Zmena nastavenia typu papiera v systéme Windows .................................. 166
Zmena nastavenia typu papiera v systéme Mac ......................................... 166

Konfigurácia nastavení farieb v ovládači tlačiarne .................................................... 167

Zmena farebnej témy pre tlačovú úlohu ..................................................... 167
Zmena možností farieb ........................................................................... 168

Používanie papiera, ktorý zodpovedá technickým údajom od spoločnosti HP ............... 168
Tlač čistiacej strany ............................................................................................... 169
Kalibrácia zariadenia na zosúladenie farieb ............................................................ 169

xii

SKWW

background image

Kontrola tlačových kaziet ....................................................................................... 170

Tlač stránky s údajmi o stave spotrebného materiálu ................................... 171
Interpretácia stránky kvality tlače .............................................................. 172
Kontrola poškodenia tlačovej kazety ........................................................ 172
Opakujúce sa chyby ............................................................................... 173

Používanie ovládača tlačiarne, ktorý najviac vyhovuje vašim požiadavkám na tlač ....... 173

Zariadenie netlačí alebo tlačí pomaly ..................................................................................... 175

Zariadenie netlačí ................................................................................................. 175
Zariadenie tlačí pomaly ......................................................................................... 176

Riešenie problémov so sieťovým pripojením ............................................................................ 177

Riešenie problémov s priamym pripojením ............................................................... 177
Riešenie sieťových problémov ................................................................................. 177

Nekvalitné fyzické pripojenie .................................................................. 177
Počítač používa nesprávnu IP adresu zariadenia ........................................ 177
Počítač nie je schopný komunikácie so zariadením ..................................... 178
Zariadenie používa nesprávne nastavenia spojenia a duxplexnej prevádzky
v rámci siete .......................................................................................... 178
Nové softvérové aplikácie môžu spôsobovať problémy s kompatibilitou ........ 178
Váš počítač alebo pracovná stanica môže byť nastavený nesprávne ............ 178
Zariadenie je vypnuté alebo iné sieťové nastavenia sú nesprávne ................ 178

Riešenie problémov s bezdrôtovou sieťou ................................................................................ 179

Kontrolný zoznam bezdrôtového pripojenia ............................................................. 179
Na ovládacom paneli tlačiarne sa zobrazí hlásenie: The wireless feature on this
product has been turned off (Funkcia bezdrôtového pripojenia zariadenia bola
vypnutá) ............................................................................................................... 180
Zariadenie netlačí po dokončení konfigurácie bezdrôtového pripojenia ...................... 180
Zariadenie netlačí a v počítači je nainštalovaný firewall od externej spoločnosti ........... 180
Bezdrôtové pripojenie po premiestnení bezdrôtového smerovača alebo samotného
zariadenia nefunguje ............................................................................................ 181
K bezdrôtovému zariadeniu nie je možné pripojiť ďalšie počítače .............................. 181
Zariadenie s bezdrôtovým pripojením stráca spojenie pri pripojení k VPN ................... 181
Sieť sa nezobrazuje v zozname bezdrôtových sietí ................................................... 181
Bezdrôtová sieť nefunguje ...................................................................................... 182

Riešenie problémov so softvérom zariadenia v systéme Windows .............................................. 183
Riešenie problémov so softvérom zariadenia v systéme Mac ...................................................... 185

Ovládač tlačiarne nie je uvedený v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie). ................ 185
Názov produktu sa neobjavuje v zozname zariadení v zozname Print & Fax (Tlač
a faxovanie) ......................................................................................................... 185
Ovládač tlačiarne automaticky nenastaví vami zvolený produkt v zozname Print & Fax
(Tlač a faxovanie) ................................................................................................. 185
Tlačová úloha sa neodoslala do požadovaného zariadenia ....................................... 186

SKWW

xiii

background image

Pri pripojení pomocou kábla USB sa produkt po zvolení ovládača neobjaví v zozname
Print & Fax (Tlač a faxovanie). ................................................................................ 186
Ak používate univerzálny ovládač tlačiarne pri pripojení prostredníctvom rozhrania
USB ..................................................................................................................... 186

Príloha A Spotrebné materiály a príslušenstvá ................................................................. 187

Objednávanie náhradných dielov, príslušenstva a spotrebného materiálu ................................... 188
Čísla dielov ......................................................................................................................... 188

Príloha B Služba a podpora ............................................................................................. 189

Vyhlásenie o obmedzenej záruke poskytovanej spoločnosťou Hewlett-Packard ............................ 190
Záruka s prémiovou ochranou od spoločnosti HP: Vyhlásenie o obmedzenej záruke na tlačové
kazety LaserJet ..................................................................................................................... 192
Údaje uložené na tlačovej kazete .......................................................................................... 193
Licenčná zmluva pre koncového používateľa ........................................................................... 194
OpenSSL ............................................................................................................................. 197
Podpora zákazníkov ............................................................................................................ 198
Opätovné zabalenie produktu ............................................................................................... 199

Príloha C Technické údaje produktu ................................................................................. 201

Fyzické technické údaje ........................................................................................................ 202
Spotreba energie, elektrické technické údaje a zvukové emisie .................................................. 202
Požiadavky na okolité prostredie ........................................................................................... 202

Príloha D Regulačné informácie ....................................................................................... 203

Smernice komisie FCC .......................................................................................................... 204
Program ekologického dozoru nad nezávadnosťou výrobkov .................................................... 205

Ochrana životného prostredia ................................................................................ 205
Produkcia ozónu ................................................................................................... 205
Spotreba energie .................................................................................................. 205
Spotreba tonera .................................................................................................... 205
Spotreba papiera .................................................................................................. 205
Plasty ................................................................................................................... 205
Spotrebný materiál tlačiarne HP LaserJet .................................................................. 206
Pokyny k vráteniu a recyklácii ................................................................................. 206

Spojené štáty a Portoriko ......................................................................... 206

Viacnásobné vrátenie (viac ako jednej kazety) ............................ 206
Vrátenie jednotlivých kaziet ...................................................... 206
Preprava ................................................................................ 207

Vrátenia mimo USA ................................................................................ 207

Papier .................................................................................................................. 207

xiv

SKWW

background image

Obmedzenia materiálov ........................................................................................ 207
Odstránenie opotrebovaných zariadení používateľmi v domácnostiach v rámci
Európskej únie ...................................................................................................... 208
Chemické látky ..................................................................................................... 208
Hárok s údajmi o bezpečnosti materiálu (MSDS) ....................................................... 208
Ďalšie informácie .................................................................................................. 209

Vyhlásenie o zhode .............................................................................................................. 210
Vyhlásenie o zhode (pre modely s bezdrôtovým pripojením) ..................................................... 212
vyhlásenia o bezpečnosti ...................................................................................................... 214

Bezpečnosť laserového zariadenia .......................................................................... 214
Predpisy a vyhlásenie o spôsobilosti výrobku pre Kanadu .......................................... 214
Vyhlásenie VCCI (Japonsko) ................................................................................... 214
Pokyny pre napájací kábel ..................................................................................... 214
Vyhlásenie o sieťovom elektrickom kábli (Japonsko) .................................................. 215
Vyhlásenie EMC (Kórea) ........................................................................................ 215
Vyhlásenie o laserovom zariadení pre Fínsko ........................................................... 215
Vyhlásenie o GS (Nemecko) ................................................................................... 217
Tabuľka susbtancií (Čína) ....................................................................................... 217
Vyhlásenie o obmedzení nebezpečných látok (Turecko) ............................................. 217
Vyhlásenie o obmedzení používania nebezpečných látok(Ukrajina) ............................ 217

Doplnkové vyhlásenia pre bezdrôtové produkty ....................................................................... 218

Vyhlásenie o súlade s predpismi komisie FCC – Spojené štáty americké ...................... 218
Vyhlásenie pre Austráliu ........................................................................................ 218
Vyhlásenie agentúry ANATEL pre Brazíliu ................................................................ 218
Vyhlásenia pre Kanadu .......................................................................................... 218
Regulačná poznámka pre Európsku úniu .................................................................. 218
Poznámka k používaniu vo Francúzsku .................................................................... 219
Poznámka k používaniu v Rusku ............................................................................. 219
Vyhlásenie pre Kóreu ............................................................................................ 219
Vyhlásenie pre Taiwan .......................................................................................... 220
Označenie schválených drôtových/bezdrôtových telekomunikačných zariadení typu
ICTQC pre Vietnam ............................................................................................... 220

Register ............................................................................................................................ 221

SKWW

xv

background image

xvi

SKWW