HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - FCC-bestemmelser

background image

FCC-bestemmelser

Dette utstyret er blitt testet og funnet i samsvar med grenseverdiene for digitale enheter i klasse B, i

henhold til paragraf 15 i FCC-reglene. Disse grenseverdiene er utformet for å gi en rimelig grad av

beskyttelse mot skadelig interferens ved installering i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan

avgi høyfrekvent energi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det

forårsake skadelig interferens i radiosamband. Det gis imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil

forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller

fjernsynsmottak, noe som kan avgjøres ved å slå utstyret av og på, anbefales brukeren å prøve å

korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

Snu eller flytt på mottakerantennen.

Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.

Koble utstyret til en kontakt i en annen krets enn den mottakeren er koblet til.

Forhør deg med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

MERK:

Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av HP, kan frata

brukeren retten til å bruke dette utstyret.

Bruk av en skjermet grensesnittkabel er påkrevd i henhold til begrensningene i klasse B, i paragraf 15 i

FCC-reglene.

200

Tillegg D Spesielle bestemmelser

NOWW