HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Түс опцияларын өзгерту

background image

Түс опцияларын өзгерту

Ағымдағы басып шығару тапсырмасы үшін түс опцияларының параметрлерін принтер
драйверінің түс жиекбелгісінен өзгертіңіз

.

1.

Бағдарламадағы Файл мəзіріндегі Печать

(Басып шығару) тармағын басыңыз.

2.

Properties (Сипаттар) немесе Preferences (Басымдықтар) тармағын басыңыз.

3.

Түс қойындысын басыңыз

.

4.

HP EasyColor құсбелгісін алыңыз.

5.

Aвтоматты немесе Қолмен орындалатын параметрін таңдаңыз.

Aвтоматты параметрі: Осы параметрді басып шығару тапсырмаларының көбіне
таңдаңыз

Қолмен орындалатын параметрі

: Түс параметрлерін өзге параметрлерден бөлек

реттеу үшін осы параметрді таңдаңыз

.

ЕСКЕРІМ:

Түс параметрлерін қолмен өзгерту шығару жұмысына əсер етуі мүмкін

. HP

компаниясы бұл параметрлерді тек түс графикасы мамандары өзгертуін ұсынады

.

6.

Түрлі түсті құжатты қара жəне сұр түстің реңдерінде басып шығару үшін Сұр түс
шкаласында басып шығару
опциясын басыңыз

. Түрлі түсті құжаттарды фотокөшірме

немесе факс үшін басып шығаруға осы опцияны пайдаланыңыз

. Бұған қоса, бұл опцияны

алғашқы нұсқа көшірмелерін басып шығару немесе түс тонерін үнемдеу үшін пайдалануға
болады

.

7.

OK түймешігін басыңыз.