HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series Көмектесіңдер

background image

LASERJET PRO 300 COLOR

LASERJET PRO 400 COLOR

Пайдаланушы нұсқаулығы

M351

M451

background image
background image

HP LaserJet Pro 300 color M351 жəне
HP LaserJet Pro 400 color M451

Пайдаланушы нұсқаулығы

background image

Авторлық құқық жəне лицензия

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Авторлық құқық жөніндегі заңдарға
сəйкес жағдайлардан басқа кезде

, алдын

ала жазбаша түрде алынған рұқсатсыз

,

көшіруге

, бейімдендіруге немесе

аударуға рұқсат етілмейді

.

Мұнда берілген ақпарат ескертусіз
өзгертілуі мүмкін

.

НР өнімдері мен қызметтеріне берілетін
кепілдіктер осындай өнімдер мен
қызметтерге берілетін тікелей кепілдік
жөніндегі мəлімдемелерде ғана
көрсетілген

. Бұл құжаттағы

мəлімдемелер қосымша кепілдік ретінде
қабылданбауы тиіс

. НР бұл құжаттағы

техникалық немесе редакторлық қателер
немесе кемшіліктер үшін жауап
бермейді

.

Edition 1, 10/2014

Бөлік нөмірі

: CE955-90997

Тауар белгілерінің тізімі

Adobe

®

, Acrobat

®

жəне

PostScript

®

- Adobe

Systems Корпорациясының тауар
белгілері

.

Intel® Core™ - АҚШ пен басқа ел/
аймақтардағы

Intel корпорациясының

сауда белгісі

.

Java™ - Sun Microsystems
корпорациясының АҚШ

-тағы сауда

белгісі

.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP
жəне

Windows Vista® — Microsoft

корпорациясының АҚШ

-та тіркелген

сауда белгілері

.

UNIX

®

- Ашық Топтың тіркелген тауар

белгісі

.

ENERGY STAR (Қуат үнемдеу) жəне

ENERGY STAR (Қуат үнемдеу) белгісі
тіркелген АҚШ белгілері болып
табылады

.

background image

Осы нұсқаулықта пайдаланылған шартты белгілер

КЕҢЕС:

Кеңестер пайдалы кеңестермен немесе сілтемелермен қамтамасыз етеді

.

ЕСКЕРІМ:

Ескертулер ұғымды түсіндіру немесе тапсырманы аяқтау үшін маңызды

ақпаратпен қамтамасыз етеді

.

ЕСКЕРТУ:

«Абайлаңыз» хабарлары деректердің жоғалуына немесе өнімді зақымдауға жол

бермеу үшін орындалуға тиісті іс рəсімдерін көрсетеді

.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!

Ескерту хабарлары адамның жарақаттануына

, деректердің жоғалуына

немесе өнім зақымдануына жол бермеу үшін орындалуға тиісті арнайы іс рəсімдерін ескертеді

.

KKWW

iii

background image

iv

Осы нұсқаулықта пайдаланылған шартты белгілер

KKWW

background image

Maзмұны

1 Өнімнің негізгі сипаттамалары ............................................................................................ 1

Өнімдерді салыстыру

............................................................................................................. 2

Қоршаған ортаның мүмкіндіктері

............................................................................................ 4

Арнайы мүмкіндіктер

.............................................................................................................. 4

Өнімді көру

............................................................................................................................ 5

Алдыңғы көрінісі

..................................................................................................... 5

Артқы көрінісі

.......................................................................................................... 6

Интерфейс жалғаулары

.......................................................................................... 6

Сериялық нөмір мен модель нөмірінің орны

............................................................ 7

Басқару панелінің орналасуы

.................................................................................. 8

2 Басқару панелінің мəзірлері ............................................................................................... 9

HP веб-қызметтері мəзірі ...................................................................................................... 10
Есептер мəзірі

..................................................................................................................... 11

Жылдам пішіндер мəзірі

....................................................................................................... 12

Жүйе параметрі

. мəзірі ........................................................................................................ 13

Қызмет мəзірі

....................................................................................................................... 18

Желіні орнату мəзірі

............................................................................................................. 19

3 Windows жүйесіне арналған бағдарламалық құрал ........................................................... 21

Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер мен принтер драйверлері

................................... 22

Windows жүйесіне арналған дұрыс принтер драйверін таңдаңыз .......................................... 22

HP Əмбебап Принтер Драйвері (UPD) ..................................................................... 24

UPD орнату режимдері ........................................................................... 24

Windows жүйесіне арналған принтер драйверлерінің баптауларын өзгерту ........................... 25

Баспа параметрлерінің басымдықтары

.................................................................. 25

Бағдарламалық құрал жабылғанша принтердің барлық тапсырмаларының
параметрлерін өзгерту

.......................................................................................... 25

Принтердің барлық тапсырмаларының стандартты параметрлерін өзгерту

............ 26

Өнім конфигурациясының параметрлерін өзгерту

.................................................. 26

Windows жүйесінен принтер драйверін жою ......................................................................... 27

KKWW

v

background image

Windows арналған қолдау көрсетілетін утилиталар .............................................................. 28

Өзгне

Windows құрам бөліктері мен утилиталар .................................................... 28

Басқа операциялық жүйелерге арналған бағдарламалық құрал

............................................ 28

4 Өнімді Mac амалдық жүйесінде пайдалану ........................................................................ 29

Mac амалдық жүйесіне арналған бағдарламалық құрал ........................................................ 30

Қолдау көрсетілетін амалдық жүйелер мен принтер драйверлері

........................... 30

Mac операцияларық жүйелеріне арналған бағдарламалық құралды орнату ........... 30

Өнімге тікелей қосылған

Mac компьютерлеріне бағдарламалық

құралды орнату

...................................................................................... 30

Сымды желідегі

Mac компьютерлеріне арналған бағдарламалық

құралды орнату

...................................................................................... 31

IP мекенжайын конфигурациялау ............................................. 31
Бағдарламалық құралды орнату

.............................................. 31

Сымсыз желідегі

Mac компьютерлеріне арналған бағдарламалық

құралды орнату

...................................................................................... 31

Басқару панелінің мəзірлерін пайдалана отырып

, өнімді WPS

арқылы сымсыз желіге жалғау

................................................. 32

Өнімді сымсыз желіге

USB кабелі арқылы жалғаңыз. ................ 32

Принтер драйверін

Mac амалдық жүйелерінен жою ............................................... 33

Mac компьютерлеріне арналған баспа параметрлерінің басымдығы ...................... 33
Mac амалдық жүйесіндегі принтер драйверінің параметрлерін өзгерту ................... 34

Бағдарламалық құрал жабылғанша принтердің барлық
тапсырмаларының параметрлерін өзгерту

............................................. 34

Принтердің барлық тапсырмаларының стандартты параметрлерін
өзгерту

.................................................................................................. 34

Өнім конфигурациясының параметрлерін өзгерту

................................... 34

Mac компьютерлеріне арналған бағдарламалық құрал .......................................... 34

Mac жүйесіне арналған HP қызметтік бағдарламасы ............................... 34

HP қызметтік бағдарламасын ашыңыз ..................................... 35
HP қызметтік бағдарламасының функциялары ......................... 35

Mac жүйесі үшін қолдау көрсетілетін утилиталар .................................... 35

Ендірілген

HP веб-сервері ........................................................ 35

HP ePrint .................................................................................. 35
AirPrint .................................................................................... 36

Mac жүйесіндегі негізгі баспа тапсырмалары ........................................................................ 37

Mac жүйесі үшін басып шығару тапсырмасын тоқтату ............................................ 37
Қағаздың өлшемі мен түрін өзгерту

(Mac) .............................................................. 37

Mac амалдық жүйесінде құжаттардың өлшемін өзгерту немесе арнайы қағаз
өлшемінде басып шығару

..................................................................................... 37

vi

KKWW

background image

Mac амалдық жүйесінде басып шығарудың алдын ала белгіленген
параметрлерін жасап

, пайдалану .......................................................................... 38

Mac амалдық жүйесінде мұқаба бет басып шығару ................................................ 38
Mac жүйесімен су таңбаларын пайдалану ............................................................. 38
Mac амалдық жүйесінде қағаздың бір парағында бірнеше бетті басып шығару ....... 39
Mac жүйесінде парақтың екі жағына басып шығару (дуплексті басып шығару) ........ 39
Mac жүйесімен түс опцияларын орнату ................................................................. 40

AirPrint технологиясын пайдалану ........................................................................................ 42
Mac жүйесіндегі мəселелерді шешу ..................................................................................... 43

5 Өнімді Windows амалдық жүйесі арқылы қосу .................................................................. 45

Принтер ортақтасқан дисклеймері

........................................................................................ 46

USB арқылы қосу .................................................................................................................. 46

CD модулін орнату ................................................................................................ 46

Желіге

Windows амалдық жүйесі арқылы қосу ...................................................................... 47

Қолдау көрсетілетін желілік протоколдар

............................................................... 47

Өнімді

Windows амалдық жүйесі арқылы сымды желіде орнату ............................. 47

IP мекенжайын алу ................................................................................. 47
Бағдарламалық құралды орнату

............................................................. 48

Өнімді

Windows көмегімен сымсыз желіге орнату (тек сымсыз модельдер) ............ 48

WPS стандарты арқылы өнімді сымсыз желіге жалғау ............................. 49
Басқару панелінің мəзірлерін пайдалана отырып

, өнімді WPS арқылы

сымсыз желіге жалғау

............................................................................ 49

Өнімді сымсыз желіге

USB кабелі арқылы жалғаңыз. ............................... 49

Қазіргі уақытта желідегі сымсыз өнім үшін бағдарламалық құралды
орнату

................................................................................................... 50

IP желі параметрлерін Windows амалдық жүйесі арқылы реттеу ............................ 51

Желі параметрлерін көру немесе өзгерту

............................................... 51

Өнім кілтсөзін орнату немесе өзгерту

..................................................... 51

IPv4 TCP/IP параметрлерін басқару панелін қолмен конфигурациялау. .... 52
Сілтеме жылдамдығы жəне дуплекстеу параметрлері

............................ 53

6 Қағаз жəне баспа құралы .................................................................................................. 55

Қағаз бен баспа құралдарын пайдалану туралы

................................................................... 56

Windows жүйесіндегі қағаздың түрі мен өлшеміне сəйкестендіру үшін принтер драйверін
ауыстыру

............................................................................................................................. 57

Қолданылатын қағаз өлшемдері

........................................................................................... 58

Қолдануға болатын қағаз түрлері мен науа сыйымдылығы

................................................... 60

Қағаз науаларын салу

.......................................................................................................... 63

1-науаға қағаз салыңыз ......................................................................................... 63

KKWW

vii

background image

2-науаны немесе қосымша 3-науаны салыңыз ....................................................... 64

Науалардың параметрлерін реттеу

...................................................................................... 66

7 Баспа картридждері ......................................................................................................... 67

Баспа картриджі туралы ақпарат

.......................................................................................... 68

Жабдықтардың көріністері

................................................................................................... 69

Баспа картриджінің көріністері

............................................................................... 69

Баспа картридждерін басқару

.............................................................................................. 70

Баспа картридждерінің параметрлерін өзгерту

...................................................... 70

Баспа картриджді шамаланған жарамдылық мерзімінің аяғына
жеткендегі баспа

.................................................................................... 70

«Өте төмен деңгейде» параметрлерін басқару панелінен қосу немесе
ажырату

................................................................................................. 70

EconoMode режимімен басып шығару ..................................................... 71

Жабдықтарды сақтау жəне қайта өңдеу

................................................................. 71

Жабдықтарды қайта пайдалану

.............................................................. 71

Басып шығару картриджін сақтау

........................................................... 72

HP -емес баспа картридждеріне қатысты HP саясаты .............................. 72

HP компаниясының жалған өніммен күрес веб-торабы ........................................... 72

Ауыстыру нұсқаулары

.......................................................................................................... 73

Баспа картридждерін ауыстыру

............................................................................. 73

Жабдықтарда пайда болған мəселелерді шешу

................................................................... 77

Баспа картридждерін тексеру

................................................................................ 77

Жабдықтар күйінің бетін басып шығару

.................................................. 78

Баспа сапасының бетін аудару

............................................................... 79

Баспа картриджінің зақымдалуын тексеру

.............................................. 79

Қайталанатын ақаулар

........................................................................... 80

Жабдықтарға қатысты басқару тақтасында көрсетілген хабарларды түсіндіру

........ 81

<color> ауыстырыңыз ............................................................................. 81
<color> картриджін орнатыңыз ............................................................... 81
<color> картриджінің тасымалдау бекітпесін алып тастаңыз .................... 81
10.XXXX Жабдық қателігі ........................................................................ 81
Ақшыл көк түс қате орнатылған

.............................................................. 82

Ашық қызыл түс қате орнатылған

........................................................... 82

Ашық қызыл түс өте төмен деңгейде

...................................................... 82

Жабдықтар дұрыс емес

.......................................................................... 83

Жабдықтар мөлшері аз

.......................................................................... 83

Картриджден тасымалдау бекітпесін алып тастаңыз

............................... 83

Көгілдір картридж мөлшері аз

................................................................. 83

Көгілдір түс өте төмен деңгейде

............................................................. 84

viii

KKWW

background image

Қара картридж мөлшері аз

..................................................................... 84

Қара қате орнатылған

............................................................................ 84

Қара түс өте төмен деңгейде

.................................................................. 84

Қолдау көрсетілмейтін

<color> Жалғастыру үшін, [OK] түймесін

басыңыз

................................................................................................ 85

Қызыл картридж мөлшері аз

................................................................... 85

Нағыз

HP жабдығы орнатылды ............................................................... 85

Пайдаланылған

<color> қолданылуда .................................................... 86

Пайдаланылған

<түс> орнатылған Жалғастыру үшін, [OK] түймесін

басыңыз

................................................................................................ 86

Пайдаланылған жабдықтар пайдаланылуда

........................................... 86

Сары картридж мөлшері аз

.................................................................... 86

Сары қате орнатылған

........................................................................... 86

Сары түс өте төмен деңгейде

................................................................. 87

Үйлесімсіз

<color> .................................................................................. 87

8 Баспа тапсырмалары ....................................................................................................... 89

Басып шығару тапсырмасын тоқтату

.................................................................................... 90

Windows жүйесіндегі негізгі басып шығару тапсырмалары .................................................... 91

Windows амалдық жүйесінде принтер драйверін ашу ............................................ 91
Windows амалдық жүйесінде басып шығару параметріне қатысты анықтама алу ... 92
Windows жүйесімен баспа көшірмелерінің санын өзгерту ....................................... 92
Windows жүйесімен қайта пайдалану үшін өзгертілмелі баспа параметрлерін
сақтау

................................................................................................................... 92

Windows жүйесінде басып шығару сілтемесін пайдалану ........................ 92
Баспа сілтемелерін жасау

...................................................................... 94

Windows жүйесімен баспа сапасын жақсарту ........................................................ 96

Windows жүйесінде беттің өлшемін таңдау ............................................. 96
Windows жүйесінде арнаулы қағаз өлшемін таңдау ................................ 96
Windows жүйесінде қағаз түрін таңдау .................................................... 97
Windows жүйесінде қағаз түрін таңдау .................................................... 97

Windows жүйесімен екі жағына басып шығару (дуплекс) ........................................ 97

Windows жүйесімен екі жағына басып шығару ........................................ 97
Windows амалдық жүйесінде парақтың екі жағына автоматты түрде
басып шығару

........................................................................................ 99

Windows жүйесінде əр параққа бірнеше бетті басып шығару ................................ 100
Беттің бағытын

Windows жүйесімен таңдау ......................................................... 102

Windows жүйесінде түс опцияларын орнату ........................................................ 103

HP ePrint қызметін пайдалану .............................................................................................. 105
Windows жүйесіндегі қосымша басып шығару тапсырмалары ............................................. 106

KKWW

ix

background image

Windows жүйесінде түрлі түсті мəтінді қара етіп басып шығару ............................ 106
Windows амалдық жүйесінде алдын ала басылып шыққан бланкінің немесе
пішіннің үстіне басып шығару

.............................................................................. 106

Windows амалдық жүйесінде арнайы қағазға, жапсырмаларға немесе мөлдір
үлдірлерге басып шығару

.................................................................................... 108

Бірінші немесе соңғы бетті басқа қағазға

Windows жүйесімен басып шығару ........ 111

Windows жүйесімен бет өлшемін сəйкестендіру үшін құжатты масштабтау .......... 113
Сутаңбаны құжатқа

Windows жүйесімен қосу ....................................................... 114

Windows жүйесінде кітапша жасау ...................................................................... 115

9 Түс ............................................................................................................................... 117

Түсті реттеу

....................................................................................................................... 118

Басып шығару тапсырмасы үшін түс тақырыбын өзгерту

..................................... 118

Түс опцияларын өзгерту

...................................................................................... 119

Қолмен реттелетін түс опциялары

....................................................................... 119

HP EasyColor опциясын пайдалану ..................................................................................... 121
Түстерді компьютер экранымен сəйкестендіріңіз

................................................................ 122

10 Басқару жəне күту ........................................................................................................ 123

Ақпараттық беттерді басып шығару

.................................................................................... 124

Енгізілген НР веб

-серверін пайдалану ................................................................................ 125

Ендірілген НР веб

-серверін ашу .......................................................................... 125

Енгізілген

HP веб-серверінің функциялары ........................................................... 125

HP Web Jetadmin бағдарламалық құралын пайдалану ......................................................... 126
Өнімнің қауіпсіздік мүмкіндіктері

......................................................................................... 126

Жүйе кілтсөзін орнату

......................................................................................... 126

Үнемдеу параметрлері

....................................................................................................... 128

EconoMode режимімен басып шығару .................................................................. 128
Қуатты үнемдеу режимдері

................................................................................. 128

Күту режимін реттеу

............................................................................. 128

Қуатты автоматты ажырату күту уақытын орнату

.................................. 128

Архивтік баспа

.................................................................................................... 129

DIMM модульдері орнату ................................................................................................... 130

DIMM модульдері орнату .................................................................................... 130
Жадты қосу

......................................................................................................... 134

DIMM модулінің орнатылуын тексеріңіз ............................................................... 135
Жадты үлестіру

................................................................................................... 136

Өнімді тазалау

................................................................................................................... 137

Өнімді жаңарту

.................................................................................................................. 137

x

KKWW

background image

11 Мəселелерді шешу ....................................................................................................... 139

Өзіндік көмек

..................................................................................................................... 140

Жалпы проблемаларды шешудің тексеру тізімі

.................................................................. 141

Өнімнің тиімділігіне əсер ететін жағдайлар

.......................................................... 142

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

.......................................................................... 143

Басқару панеліндегі хабарларды аудару

............................................................................ 144

Басқару панеліндегі хабарлардың түрлері

........................................................... 144

Басқару панелінің хабарлары

.............................................................................. 144

# науаға <ТҮРІ> <ӨЛШЕМІ> салу ......................................................... 144
# науасындағы күтпеген өлшем <size> салыңыз [OK] түймесін басыңыз 144
#-науа ішіндегі кептелу Кептелуді тазалап, одан кейін [OK] түймесін
басыңыз

.............................................................................................. 144

<color> ауыстырыңыз ........................................................................... 145
<color> картриджін орнатыңыз ............................................................. 145
<color> картриджінің тасымалдау бекітпесін алып тастаңыз .................. 145
<X>-науаға қағаз салыңыз Қолда бар баспа құралдары үшін [OK]
түймешігін басыңыз

............................................................................. 145

<Орны> ішіндегі кептелу ...................................................................... 146
<ТҮРІ> <ӨЛШЕМІ> қолмен беру Қолда бар баспа құралдары үшін [OK]
түймешігін басыңыз

............................................................................. 146

10.XXXX Жабдық қателігі ...................................................................... 146
1-науаға <ТҮРІ> <ӨЛШЕМІ> салу ......................................................... 147
1-науаға тегіс <ӨЛШЕМІ> салу Cleaning Mode [OK] to start («Бастау
үшін Тазарту режимі

[OK] түймешігін басыңыз») ................................... 147

49 қатесі Өшіріп, қайта қосыңыз ........................................................... 147
50.X термобекіткіш қателігі Өшіріп, қайта қосыңыз ................................ 147
51.XX қателігі Өшіріп, қайта қосыңыз .................................................... 148
54.XX қателігі Өшіріп, қайта қосыңыз .................................................... 148
55.X қателігі Өшіріп, қайта қосыңыз ...................................................... 148
57 Желдеткіш қателігі Өшіріп, қайта қосыңыз ....................................... 148
59.X қателігі Өшіріп, қайта қосыңыз ...................................................... 149
79 қатесі Өшіріп, қайта қосыңыз ........................................................... 149
79 қызмет қатесі Өшіріп, қайта қосыңыз ............................................... 149
Ақшыл көк түс қате орнатылған

............................................................ 150

Алдыңғы есік ашық

.............................................................................. 150

Артқы есік ашық

................................................................................... 150

Ашық қызыл түс қате орнатылған

......................................................... 150

Ашық қызыл түс өте төмен деңгейде

.................................................... 150

Басылмады

, ОК түймешігін басыңыз. Қате қайта пайда болса, өшіріп,

қайта қосыңыз

. ..................................................................................... 151

Драйвер жарамсыз

[OK] түймесін басыңыз ........................................... 151

KKWW

xi

background image

Жабдықтар дұрыс емес

........................................................................ 151

Жабдықтар мөлшері аз

........................................................................ 151

Жад аз

[OK] түймесін басыңыз ............................................................. 152

Картриджден тасымалдау бекітпесін алып тастаңыз

............................. 152

Көгілдір картридж мөлшері аз

............................................................... 152

Көгілдір түс өте төмен деңгейде

........................................................... 152

Қара картридж мөлшері аз

................................................................... 153

Қара қате орнатылған

.......................................................................... 153

Қара түс өте төмен деңгейде

................................................................ 153

Қате басу

[OK] түймесін басыңыз ......................................................... 154

Қолдау көрсетілмейтін

<color> Жалғастыру үшін, [OK] түймесін

басыңыз

.............................................................................................. 154

Қолмен дуплекстеу

<X>-науаға қағаз салыңыз [OK] түймесін басыңыз . . 154

Құрылғы қателігі

[OK] түймесін басыңыз ............................................... 155

Қызыл картридж мөлшері аз

................................................................. 155

Нағыз

HP жабдығы орнатылды ............................................................. 155

Пайдаланылған

<color> қолданылуда .................................................. 155

Пайдаланылған

<түс> орнатылған Жалғастыру үшін, [OK] түймесін

басыңыз

.............................................................................................. 155

Пайдаланылған жабдықтар пайдаланылуда

......................................... 156

Сары картридж мөлшері аз

.................................................................. 156

Сары қате орнатылған

......................................................................... 156

Сары түс өте төмен деңгейде

............................................................... 156

Тазалау

. . . ......................................................................................... 157

Үйлесімсіз

<color> ................................................................................ 157

Қағаз дұрыс емес беріледі немесе кептеледі

...................................................................... 158

Өнім қағазды тартып алмайды

............................................................................ 158

Өнім бірнеше қағаз парақтарын тартып алады

.................................................... 158

Қағаз кептелістерінің алдын алу

.......................................................................... 158

Кептелулерден тазалаңыз

................................................................................................. 160

Кептеліс орындары

............................................................................................. 160

1-науадағы кептелістерді жою ............................................................................. 161
2-науадағы кептелістеді жою ............................................................................... 162
Термобекіткіш аймағындағы кептелген қағазды алып тастау

................................ 163

Шығару науасындағы кептелістерді жою

............................................................. 165

Дуплексердегі кептелістерді жою

(тек дуплексор модельдері) .............................. 165

Баспа сапасын жақсарту

.................................................................................................... 168

Принтер драйверінде əрдайым дұрыс қағаз түрінің параметрін қолданыңыз

. ....... 168

Windows жүйесі үшін қағаз түрінің параметрін өзгерту .......................... 168
Mac жүйесі үшін қағаз түрінің параметрін өзгерту .................................. 169

xii

KKWW

background image

Принтер драйверіндегі түс параметрлерін реттеу

................................................ 169

Баспа тапсырмасы үшін түс тақырыбын өзгерту

................................... 169

Түс опцияларын өзгерту

....................................................................... 170

HP қағаз ерекшеліктеріне сай келетін қағазды пайдалану .................................... 171
Тазалағыш бетті басып шығару

........................................................................... 171

Түстерді теңестіру үшін өнімді тексеру

................................................................ 172

Баспа картридждерін тексеру

.............................................................................. 172

Жабдықтар күйінің бетін басып шығару

................................................ 173

Баспа сапасының бетін аудару

............................................................. 174

Баспа картриджінің зақымдалуын тексеру

............................................ 174

Қайталанатын ақаулар

......................................................................... 175

Басып шығару қажеттіліктеріне жақсы сəйкес келетін принтер драйверін
пайдалану

.......................................................................................................... 175

Өнім басып шығармайды немесе баяу басып шығарады

.................................................... 177

Өнім басып шығармайды

.................................................................................... 177

Өнім баяу басып шығарады

................................................................................ 178

Жалғауға қатысты мəселелер

............................................................................................ 179

Тікелей жалғау ақаулықтарын түзету

................................................................... 179

Желілік ақаулықтарды түзету

.............................................................................. 179

Төмен физикалық байланыс

................................................................. 179

Компьютер өнім үшін дұрыс емес

IP мекенжайын қолдануда ................. 180

Компьютердің өніммен байланысуы мүмкін емес

. ................................. 180

Өнім желі үшін дұрыс емес сілтеме жəне дуплекс параметрлерін
пайдалануда

........................................................................................ 180

Жаңа бағдарламалық құралдар үйлесімді ақаулықтарды тудыруы
мүмкін

. ................................................................................................. 180

Компьютеріңіз немесе жұмыс компьютеріңіз дұрыс орнатылмаған

. ....... 180

Өнім ажыратылған немесе басқа желі параметрлері дұрыс емес

. ......... 180

Сымсыз желі ақаулықтарын түзету

..................................................................................... 181

Сымсыз байланысты тексеру тізімі

...................................................................... 181

Басқару панелі хабарды көрсетеді

: Осы өнімдегі сымсыз мүмкіндік өшірілген ...... 182

Сымсыз конфигурациялау аяқталғаннан кейін өнім басып шығармайды

.............. 182

Өнім басып шығармайды жəне компьютерде үшінші тараптың желіаралық
қалқаны орнатылған

........................................................................................... 182

Сымсыз маршрутизатор немесе өнімді жылжытқаннан кейін сымсыз байланыс
жұмыс істемейді

.................................................................................................. 183

Сымсыз өнімге қосымша компьютерлер қосу мүмкін емес

.................................... 183

Сымсыз өнім байланысы

VPN желісіне қосылған кезде жоғалады ........................ 183

Желі сымсыз желілер тізімінде шықпайды

........................................................... 184

Сымсыз желі жұмыс істеп тұрған жоқ

................................................................... 184

Windows жүйесіндегі өнім бағдарламалық құралының мəселелерін шешу .......................... 185

KKWW

xiii

background image

Mac жүйесіндегі өнім бағдарламалық құралының мəселелерін шешу .................................. 187

Принтер драйвері баспа жəне факс тізімінде тізімделмеген

. ................................ 187

Өнім атауы өнім тізіміндегі баспа жəне факс тізімінде көрсетілмейді

. ................... 187

Принтер драйвері баспа жəне факс тізіміндегі таңдалған өнімді автоматты түрде
орнатпайды

. ....................................................................................................... 187

Баспа тапсырмасы қажет өнімге жіберілмеді

. ...................................................... 188

USB кабелімен жалғанған кезде, драйвер таңдалған соң, өнім баспа жəне факс
тізімінде көрсетілмейді

. ....................................................................................... 188

USB қосылымын пайдаланған кезде жалпы принтер драйверін қолданасыз .......... 188

Қосымша а Жабдықтар жəне керек

-жарақтар ...................................................................... 189

Бөлшектерге

, керек-жарақтарға жəне жабдықтарға тапсырыс беру ..................................... 190

Бөлшек нөмірлері

.............................................................................................................. 190

Қосымша ə Қызмет жəне Қолдау

........................................................................................ 191

Hewlett-Packard компаниясының шектеулі кепілдік туралы мəлімдемесі ............................... 192
HP компаниясының Жоғары қорғау кепілдігі: LaserJet баспа картриджіне шектеулі кепілдік
беру туралы мəлімдемесі

................................................................................................... 194

Деректер баспа картриджінде сақталған

............................................................................. 195

Түпкі пайдаланушының лицензиялық келісімі

..................................................................... 196

OpenSSL ............................................................................................................................. 200
Тұтынушыларды қолдау

..................................................................................................... 201

Өнімді қайта орамау

.......................................................................................................... 202

Қосымша б Өнімнің ерекшеліктері

...................................................................................... 203

Физикалық ерекшеліктері

................................................................................................... 204

Энергияны тұтыну

, электрлік сипаттамалары жəне дыбыс бөлуі ......................................... 204

Қоршаған орта ерекшеліктері

............................................................................................. 204

Қосымша в Нормативтік ақпарат

........................................................................................ 205

FCC ережелері ................................................................................................................... 206
Қоршаған ортаны бақылау бағдарламасы

.......................................................................... 207

Қоршаған ортаны қорғау

..................................................................................... 207

Озон өндіру

........................................................................................................ 207

Тұтынылатын қуат

.............................................................................................. 207

Тонерді пайдалану

.............................................................................................. 207

Қағаз пайдалану

................................................................................................. 207

Пластмасса

........................................................................................................ 208

HP LaserJet принтерінің жабдықтары ..................................................................... 208
Қайтару жəне қайта пайдалану туралы ақпарат

................................................... 208

xiv

KKWW

background image

Америка Құрама Штаттары мен Пуэрто

-Рико ........................................ 208

Көптік қайтарылымдар

(бір картриджден көп) ......................... 208

Бір ғана картриджді қайтару

.................................................. 209

Тасымалдау

.......................................................................... 209

А

.Қ.Ш. тыс қайтарылымдар .................................................................. 209

Қағаз

.................................................................................................................. 210

Материалдарға қойылатын шектеулер

................................................................ 210

Еуропа Одағы аумағындағы жеке үйлерде тұратын пайдаланушылардың
жабдық қалдықтарын тастауы

............................................................................. 210

Химиялық заттар

................................................................................................ 210

Материалдардың қауіпсіздігі туралы мəліметтер парағы

(MSDS) .......................... 210

Қосымша ақпарат алу үшін

.................................................................................. 211

Сəйкестік декларациясы

.................................................................................................... 212

Сəйкестік туралы мəлімдеме

(сымсыз модельдер) .............................................................. 214

Қауіпсіздік мəлімдемелері

.................................................................................................. 216

Лазерлік қауіпсіздік

............................................................................................. 216

Канада Сауда Министрлігінің ережелері

.............................................................. 216

Кедергілер жөніндегі жапондық ерікті бақылау кеңесінің мəлімдемесі

(Жапония) . . 216

Электр сымына арналған нұсқаулар

.................................................................... 216

Электр сымы жөніндегі мəлімдеме

(Жапония) ...................................................... 217

EMC мəлімдемесі (Корея) .................................................................................... 217
Финляндия үшін лазерлік қауіпсіздік жөніндегі мəлімдеме

.................................... 217

GS мəлімдемесі (Германия) ................................................................................. 219
Заттар кестесі

(Қытай) ......................................................................................... 219

Қауіпті заттар мəлімдемесіндегі шектеулер

(Түркия) ............................................ 219

Зиянды заттарға қатысты шектеулер мəлімдемесі

(Украина) ................................ 219

Сымсыз өнімдерге арналған қосымша мəлімдемелер

......................................................... 220

FCC үйлесімділік туралы мəлімдемесі—Америка Құрама Штаттары ..................... 220
Австралиялық мəлімдеме

................................................................................... 220

Бразилиялық

ANATEL мəлімдемесі ...................................................................... 220

Канадалық мəлімдеме

........................................................................................ 220

Еуропалық Одақтың реттеу хабары

..................................................................... 220

Францияда пайдалануға арналған хабар

............................................................. 221

Ресейде пайдалануға арналған хабар

................................................................. 221

Кореялық мəлімдеме

.......................................................................................... 221

Тайвандық мəлімдеме

........................................................................................ 222

ICTQC түріндегі мақұлданған өнімдер үшін Vietnam Telecom компаниясының
сымды

/сымсыз байланыс белгісі ........................................................................ 222

Индекс

.............................................................................................................................. 223

KKWW

xv

background image

xvi

KKWW