עזרה HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series

background image

LASERJET PRO 300 COLOR

LASERJET PRO 400 COLOR

M351

M451

background image
background image

HP LaserJet Pro 300 color M351

ו

-

HP LaserJet Pro 400 color M451

ךירדמ

שמתשמל

background image

תויוכז

םירצוי

ןוישירו

©

2014

Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P

.

לופכש

,

המאתה

וא

םוגרת

אלל

האשרה

שארמ

בתכבו

םירוסא

,

אלא

יפכ

ריתמש

תאז

קוחה

ןיינעל

תויוכז

םירצוי

.

עדימה

לולכה

ךמסמב

הז

ףופכ

םייונישל

אלל

העדוה

שארמ

.

יבתכ

תוירחאה

םידיחיה

רובע

םירצומה

םיתורישהו

לש

HP

םיניוצמ

תורהצהב

תוירחאה

תושרופמה

תוולנה

לכל

רצומ

תורישו

.

ןיא

שרפל

רבד

ךמסמב

הז

תוירחאכ

תפסונ

.

HP

אל

אשית

תוירחאב

תואיגשל

תוינכט

וא

תויועט

הכירע

וא

תוטמשה

ךמסמב

הז

.

Edition 1, 10/2014

קמ

"

ט

:

CE955-90991

תויוכז

ינמיס

רחסמ

Adobe

®

,

Acrobat

®

ו

-

PostScript

®

םה

םינמיס

םיירחסמ

לש

Adobe Systems Incorporated

.

Intel® Core™

אוה

ןמיס

רחסמ

לש

Intel

Corporation

הראב

"

ב

תונידמבו

/

םירוזא

םירחא

.

Java™

אוה

ןמיס

ירחסמ

לש

Sun

Microsystems, Inc.

הראב

"

ב

.

Microsoft®

,

Windows®

ו

-

Windows® XP

םה

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

לש

Microsoft

Corporation

הראב

"

ב

.

UNIX

®

אוה

ןמיס

ירחסמ

םושר

לש

The Open

Group

.

ENERGY STAR

למסו

ENERGY STAR

םה

םינמיס

םימושר

הראב

"

ב

.

background image

תומכסומ

תושמשמה

ךירדמב

הז

הצע

:

תוצעה

תוקפסמ

םיזמר

וא

ירוציק

ךרד

םיליעומ

.

הרעה

:

תורעהה

תוקפסמ

םיטרפ

םיבושח

תרבסהל

ןויער

םיוסמ

וא

עוציבל

המישמ

יהשלכ

.

תוריהז

:

ינמיס

'

תוריהז

'

םישמשמ

ןויצל

םיכילה

ךילעש

עצבל

ידכ

עונמל

ןדבוא

םינותנ

וא

קזנ

רצומל

.

הרהזא

!

תורהזא

תובסמ

תא

תמושת

ךבל

םיכילהל

םייפיצפס

שיש

עצבל

ידכ

עונמל

העיצפ

,

ןדבוא

יפורטסטק

לש

םינותנ

וא

קזנ

בחרנ

רצומל

.

iii

תומכסומ

תושמשמה

ךירדמב

הז

HEWW

background image

HEWW

iv

background image

ןכות

םיניינעה

1

עדימ

יסיסב

תודוא

רצומה

......................................................................................................................................

1

תאוושה

םירצומ

........................................................................................................................................

2

םינייפאמ

םייתביבס

...................................................................................................................................

4

ינייפאמ

תושיגנ

.........................................................................................................................................

4

יטבמ

רצומה

............................................................................................................................................

5

טבמ

ימדק

...............................................................................................................................

5

טבמ

רוחאמ

.............................................................................................................................

6

םירוביח

קשממל

.......................................................................................................................

6

תוכרעמ

הלעפה

תוכמתנ

............................................................................................................

7

תסירפ

חול

הרקבה

...................................................................................................................

8

2

יטירפת

חול

הרקבה

..............................................................................................................................................

9

טירפתה

HP Web Services

...................................................................................................................

10

תוחוד

טירפת

.........................................................................................................................................

11

טירפתה

םיספט

םיריהמ

...........................................................................................................................

12

טירפתה

תרדגה

תכרעמ

...........................................................................................................................

13

טירפתה

תוריש

.......................................................................................................................................

17

טירפתה

הנקתה

תשרב

............................................................................................................................

18

3

הנכות

ל

-

Windows

...........................................................................................................................................

19

תוכרעמ

הלעפה

ילהנמו

ןקתה

תספדמ

םיכמתנ

רובע

Windows

.....................................................................

20

רחב

תא

להנמ

תספדמה

םיאתמה

ל

-

Windows

...........................................................................................

20

להנמ

הספדה

ילסרבינוא

לש

HP (UPD)

....................................................................................

22

UPD

-

יבצמ

הנקתה

..............................................................................................

22

יוניש

תורדגה

תדובע

הספדה

ב

-

Windows

..................................................................................................

23

תופידע

לש

תורדגה

הספדה

.....................................................................................................

23

יוניש

תורדגהה

יבגל

לכ

תודובע

הספדהה

דע

תריגסל

הנכותה

........................................................

23

יוניש

תורדגה

תרירב

לדחמה

רובע

לכ

תודובע

הספדהה

................................................................

23

יוניש

תורדגה

הרוצתה

לש

רצומה

..............................................................................................

24

תרסה

תספדמה

מ

-

Windows

...................................................................................................................

25

תוינכות

תורישה

תוכמתנה

רובע

תכרעמ

Windows

......................................................................................

25

v

HEWW

background image

תוינכות

רזע

םיביכרו

םירחא

.....................................................................................................

26

הנכות

תוכרעמל

הלעפה

תורחא

.................................................................................................................

26

4

שומיש

רצומב

םע

Mac

.......................................................................................................................................

27

תונכות

יבשחמל

Mac

..............................................................................................................................

28

תוכרעמ

הלעפה

ילהנמו

תספדמ

םיכמתנ

רובע

Mac

.....................................................................

28

תנקתה

תונכות

תוכרעמל

הלעפה

לש

Mac

.................................................................................

28

תנקתה

הנכות

יבשחמל

Mac

םירבוחמה

תורישי

רצומל

................................................

28

תנקתה

תונכות

יבשחמל

Mac

תשרב

תיווק

................................................................

29

תרדגה

הרוצתה

לש

תבותכ

ה

-

IP

.............................................................

29

תנקתה

הנכותה

....................................................................................

29

תנקתה

תונכות

יבשחמל

Mac

תשרב

תיטוחלא

...........................................................

29

רבח

תא

רצומה

תשרל

תיטוחלא

תשמתשמש

ב

-

WPS

תועצמאב

יטירפת

חול

הרקבה

.

.........................................................................................

30

רוביח

רצומה

תשרל

תיטוחלא

תועצמאב

לבכ

USB

.....................................

30

תרסה

להנמ

תספדמה

תוכרעממ

הלעפה

Mac

............................................................................

31

תורדגה

תופידע

הספדה

ב

-

Mac

...............................................................................................

31

יוניש

תורדגה

להנמ

תספדמ

ב

-

Mac

..........................................................................................

31

יוניש

תורדגהה

יבגל

לכ

תודובע

הספדהה

דע

תריגסל

הנכותה

.......................................

31

יוניש

תורדגה

תרירב

לדחמה

רובע

לכ

תודובע

הספדהה

................................................

31

יוניש

תורדגה

הרוצתה

לש

רצומה

.............................................................................

32

הנכות

יבשחמל

Mac

..............................................................................................................

32

תינכות

תורישה

לש

HP

יבשחמל

Mac

......................................................................

32

תחיתפ

תינכות

תורישה

לש

HP

...............................................................

32

ינייפאמ

תינכות

תורישה

לש

HP

...............................................................

32

תוינכות

תוריש

תוכמתנ

רובע

Mac

............................................................................

33

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

.............................................................

33

HP ePrint

..........................................................................................

33

AirPrint

..............................................................................................

33

תומישמ

הספדה

תויסיסב

ב

-

Mac

..............................................................................................................

34

לוטיב

תדובע

הספדה

יבשחמב

Mac

..........................................................................................

34

יוניש

לדוגה

גוסהו

לש

ריינה

םע

Mac

.........................................................................................

34

תמאתה

לדוג

םיכמסמ

וא

הספדה

לע

ריינ

לדוגב

םאתומ

תישיא

יבשחמב

Mac

..................................

34

הריצי

הלעפהו

לש

תוכרע

תורדגומ

שארמ

הספדה

ב

-

Mac

.............................................................

34

תספדה

דומע

רעש

ב

-

Mac

......................................................................................................

35

שומיש

ינמיסב

םימ

ב

-

Mac

......................................................................................................

35

תספדה

רפסמ

םידומע

לע

ןויליג

ריינ

דחא

ב

-

Mac

.........................................................................

36

הספדה

וד

-

תידדצ

)

סקלפוד

(

ב

-

Mac

..........................................................................................

36

תרדגה

תויורשפא

עבצה

ב

-

Mac

...............................................................................................

37

שומיש

ב

-

AirPrint

..................................................................................................................................

38

ןורתפ

תויעב

תכרעמב

Mac

......................................................................................................................

39

HEWW

vi

background image

5

רוביח

רצומה

ל

-

Windows

..................................................................................................................................

41

בתכ

-

רותיו

לש

ףותיש

תוספדמ

..................................................................................................................

42

תורבחתה

תרזעב

USB

...........................................................................................................................

42

הנקתה

רוטילקתמ

..................................................................................................................

42

רוביח

תשרל

םע

Windows

......................................................................................................................

43

ילוקוטורפ

תשר

םיכמתנ

...........................................................................................................

43

תנקתה

רצומה

תשרב

תיווק

םע

Windows

.................................................................................

43

תגשה

תבותכ

ה

-

IP

................................................................................................

43

תנקתה

הנכותה

.....................................................................................................

44

תנקתה

רצומה

תשרב

תיטוחלא

ב

-

Windows

)

םימגד

םייטוחלא

דבלב

(

............................................

44

רוביח

רצומה

תשרל

תיטוחלא

תרזעב

WPS

...............................................................

45

רבח

תא

רצומה

תשרל

תיטוחלא

תשמתשמש

ב

-

WPS

תועצמאב

יטירפת

חול

הרקבה

.

......

45

רוביח

רצומה

תשרל

תיטוחלא

תועצמאב

לבכ

USB

......................................................

45

תנקתה

הנכותה

רובע

רצומ

יטוחלא

אצמנש

תשרב

תעכ

................................................

46

תעיבק

תורדגה

תשר

IP

ב

-

Windows

........................................................................................

47

הגצה

וא

יוניש

לש

תורדגה

תשרה

.............................................................................

47

הרדגה

וא

יוניש

לש

תמסיס

רצומה

............................................................................

47

הרדגה

תינדי

לש

ירטמרפ

IPv4 TCP/IP

חולמ

הרקבה

................................................

47

תורדגה

תוריהמ

רושיק

הספדהו

וד

-

תידדצ

..................................................................

48

6

ריינ

ירמוחו

הספדה

.............................................................................................................................................

49

תנבה

שומישה

ריינב

................................................................................................................................

50

יוניש

להנמ

תספדמה

ךכ

םיאתיש

לדוגל

ריינה

וגוסלו

ב

-

Windows

...................................................................

51

ילדוג

ריינ

םיכמתנ

...................................................................................................................................

52

יגוס

ריינ

תלוביקו

שגמ

םיכמתנ

..................................................................................................................

54

תניעט

ישגמ

ריינ

.....................................................................................................................................

57

תניעט

שגמ

1

........................................................................................................................

57

ידכ

ןועטל

תא

שגמ

2

וא

תא

שגמ

3

ילנויצפואה

............................................................................

58

תרדגה

םישגמה

.....................................................................................................................................

60

7

תוינסחמ

הספדה

................................................................................................................................................

61

עדימ

לע

תוינסחמ

הספדהה

......................................................................................................................

62

טבמ

לע

םירמוח

םילכתמ

..........................................................................................................................

63

טבמ

לע

תינסחמ

הספדהה

.......................................................................................................

63

לוהינ

תוינסחמ

הספדה

.............................................................................................................................

64

יוניש

תורדגה

רובע

תוינסחמ

הספדה

.........................................................................................

64

הספדה

רשאכ

תינסחמ

הספדה

העיגה

ףוסל

הייח

םירעושמה

........................................

64

הלעפה

וא

התבשה

לש

תורדגה

'

סלפמב

ךומנ

דואמ

'

חולמ

הרקבה

..................................

64

הספדה

םע

EconoMode

)

בצמ

ןוכסיח

(

....................................................................

65

ןוסחא

רוזחימו

לש

םירמוח

םילכתמ

............................................................................................

65

vii

HEWW

background image

רוזחימ

םירמוחה

םילכתמה

......................................................................................

65

ןוסחא

תוינסחמ

הספדה

..........................................................................................

65

תוינידמ

HP

יבגל

תוינסחמ

הספדה

ןניאש

תרצותמ

HP

................................................

65

רתא

טנרטניאה

לש

HP

המחלמל

םיפויזב

...................................................................................

65

תוארוה

הפלחה

......................................................................................................................................

67

תפלחה

תוינסחמ

הספדהה

......................................................................................................

67

ןורתפ

תויעב

םירמוחב

םילכתמ

..................................................................................................................

71

תקידב

תוינסחמ

הספדהה

........................................................................................................

71

תספדה

ףד

'

בצמ

םירמוחה

םילכתמה

'

........................................................................

71

חונעפ

ףדה

'

תוכיא

הספדה

'

......................................................................................

72

הקידב

םא

םייק

קזנ

תינסחמב

הספדהה

.....................................................................

72

םימגפ

םירזוח

.......................................................................................................

73

שוריפ

תועדוהה

לש

חול

הרקבה

רובע

םירמוח

םילכתמ

.................................................................

74

>

תינסחמ

עבצ

<

אל

תמאות

.....................................................................................

74

>

עבצ

<

אל

תכמתנ

ץחל

לע

'

רושיא

'

ידכ

ךישמהל

.

.........................................................

74

>

עבצ

<

תשמושמ

שומישב

......................................................................................

74

10

.

XXXX Supply error

)

תאיגש

םירמוח

םילכתמ

(

....................................................

74

Incorrect supplies

)

םירמוח

םילכתמ

םייוגש

(

...........................................................

75

Supplies low

)

םירמוח

םילכתמ

םידמוע

ןקורתהל

(

.....................................................

75

ויד

הטנגמ

םוקימב

יוגש

...........................................................................................

75

ויד

בוהצ

םוקימב

יוגש

.............................................................................................

75

ויד

ןאיצ

םוקימב

יוגש

..............................................................................................

76

ויד

רוחש

םוקימב

יוגש

.............................................................................................

76

הנקתוה

>

עבצ

<

תשמושמ

ץחל

לע

'

רושיא

'

ידכ

ךישמהל

.

...............................................

76

ףלחה

>

עבצ

<

.......................................................................................................

76

רסה

תא

תוליענ

חולשמה

תוינסחמהמ

.......................................................................

77

רסה

תא

תליענ

חולשמה

תינסחממ

>

עבצ

<

................................................................

77

ןקתה

תינסחמ

>

עבצ

<

............................................................................................

77

מוח

'

םילכתמ

םישמושמ

םיאצמנ

שומישב

...................................................................

77

רמוח

הלכתמ

ירוקמ

לש

HP

ןקתוה

...........................................................................

77

תינסחמ

הספדה

בוהצב

הבורק

תונקורתהל

................................................................

78

תינסחמ

פדהל

'

ןאיצב

הבורק

דואמ

תונקורתהל

............................................................

78

תינסחמ

פדהל

'

רוחשב

תדמוע

ןקורתהל

.....................................................................

78

תינסחמ

פדהל

'

רוחשב

הבורק

דואמ

תונקורתהל

..........................................................

78

תינסחמ

הספדהל

הטנגמב

הבורק

דואמ

תונקורתהל

....................................................

79

סלפמ

ךומנ

תינסחמב

רנוטה

בוהצה

..........................................................................

79

סלפמ

ךומנ

תינסחמב

רנוט

הטנגמה

..........................................................................

79

סלפמ

ךומנ

תינסחמב

רנוט

ןאיצה

..............................................................................

79

8

תומישמ

הספדה

.................................................................................................................................................

81

לוטיב

תדובע

הספדה

...............................................................................................................................

82

HEWW

viii

background image

תומישמ

הספדה

תויסיסב

ב

-

Windows

......................................................................................................

83

תחיתפ

להנמ

תספדמה

ב

-

Windows

.........................................................................................

83

תלבק

הרזע

יבגל

תויורשפא

הספדה

ב

-

Windows

.......................................................................

83

יוניש

רפסמ

םיקתועה

ב

-

Windows

...........................................................................................

84

תרימש

תורדגה

הספדה

תומאתומ

תישיא

ךרוצל

שומיש

רזוח

ב

-

Windows

......................................

84

שומיש

רוציקב

ךרד

הספדהל

ב

-

Windows

.................................................................

84

תריצי

ירוציק

ךרד

הספדהל

......................................................................................

85

רופיש

תוכיא

הספדהה

ב

-

Windows

..........................................................................................

87

תריחב

לדוג

ףדה

ב

-

Windows

.................................................................................

87

תריחב

לדוג

ףד

םאתומ

תישיא

ב

-

Windows

...............................................................

88

תריחב

גוס

ריינה

ב

-

Windows

.................................................................................

88

תריחב

שגמ

ריינה

ב

-

Windows

...............................................................................

88

הספדה

ינשמ

ידצ

ףדה

)

סקלפוד

(

ב

-

Windows

............................................................................

89

הספדה

תינדי

לע

ינש

ידצ

ףדה

תכרעמב

Windows

.....................................................

89

הספדה

תיטמוטוא

ינשמ

ידצ

ףדה

ב

-

Windows

...........................................................

90

תספדה

םידומע

םיבורמ

ןויליגב

ב

-

Windows

..............................................................................

92

תריחב

ןוויכ

הספדהה

ב

-

Windows

...........................................................................................

93

תרדגה

תויורשפא

עבצ

ב

-

Windows

..........................................................................................

95

שומיש

ב

-

HP ePrint

...............................................................................................................................

96

תומישמ

הספדה

תופסונ

ב

-

Windows

........................................................................................................

97

תספדה

טסקט

ינועבצ

רוחשב

-

ןבל

)

ינוג

רופא

(

ב

-

Windows

...........................................................

97

הספדה

לע

ריינ

םיבתכמ

ספדומ

שארמ

וא

לע

םיספט

ב

-

Windows

.................................................

97

הספדה

לע

ריינ

דחוימ

,

תויוות

וא

םיפקש

תכרעמב

Windows

........................................................

99

תספדה

דומעה

ןושארה

וא

ןורחאה

לע

ריינ

הנוש

ב

-

Windows

.....................................................

102

יוניש

לדוג

לש

ךמסמ

ךכ

םיאתיש

לדוגל

דומעה

תכרעמב

Windows

..............................................

104

תפסוה

ןמיס

םימ

ךמסמל

ב

-

Windows

.....................................................................................

106

תריצי

תרבוח

ב

-

Windows

....................................................................................................

106

9

עבצ

................................................................................................................................................................

109

ןונווכ

עבצ

............................................................................................................................................

110

תפלחה

תכרע

עבצה

לש

תדובע

הספדהה

.................................................................................

110

יוניש

תויורשפא

עבצה

...........................................................................................................

110

תויורשפא

עבצ

תוינדי

............................................................................................................

111

שומיש

תורשפאב

HP EasyColor

..........................................................................................................

113

תמאתה

םיעבצ

ךסמל

בשחמה

................................................................................................................

114

10

לופיט

הקוזחתו

..............................................................................................................................................

115

תספדה

יפד

עדימ

..................................................................................................................................

116

שומיש

תרשב

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

.................................................................................................

117

תחיתפ

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

............................................................................................

117

ינייפאמ

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

.................................................................................

117

ix

HEWW

background image

שומיש

תנכותב

HP Web Jetadmin

.......................................................................................................

118

ינייפאמ

החטבאה

לש

רצומה

...................................................................................................................

118

תאצקה

המסיס

תכרעמל

........................................................................................................

118

תורדגה

ןוכסיח

.....................................................................................................................................

119

הספדה

םע

EconoMode

)

בצמ

ןוכסיח

(

...................................................................................

119

יבצמ

ןוכסיח

למשחב

.............................................................................................................

119

תרדגה

בצמ

הניש

................................................................................................

119

תרדגה

תייהשה

יוביכ

יטמוטוא

...............................................................................

119

Archive print

)

רבעה

הספדה

ןויכראל

(

....................................................................................

120

תנקתה

יסיטרכ

DIMM

לש

ןורכיז

.............................................................................................................

121

תנקתה

יסיטרכ

DIMM

לש

ןורכיז

............................................................................................

121

תלעפה

ןורכיז

......................................................................................................................

124

תקידב

הנקתהה

לש

יסיטרכ

DIMM

.........................................................................................

125

תאצקה

ןורכיז

......................................................................................................................

125

יוקינ

רצומה

..........................................................................................................................................

126

םינוכדע

רצומל

.....................................................................................................................................

126

11

ןורתפ

תויעב

..................................................................................................................................................

127

הרזע

תימצע

........................................................................................................................................

128

תמישר

תולועפ

עוציבל

ךרוצל

ןורתפ

תויעב

תויללכ

......................................................................................

129

םימרוג

םיעיפשמה

לע

יעוציב

רצומה

........................................................................................

130

רוזחש

תורדגה

ןרצי

...............................................................................................................................

131

חונעפ

תועדוה

חול

הרקבה

.....................................................................................................................

132

יגוס

תועדוהה

חולב

הרקבה

....................................................................................................

132

תועדוה

חול

הרקבה

..............................................................................................................

132

>

תינסחמ

עבצ

<

אל

תמאות

...................................................................................

132

>

עבצ

<

אל

תכמתנ

ץחל

לע

'

רושיא

'

ידכ

ךישמהל

.

.......................................................

132

>

עבצ

<

תשמושמ

שומישב

....................................................................................

132

10

.

XXXX Supply error

)

תאיגש

םירמוח

םילכתמ

(

..................................................

133

49 Error

)

האיגש

(

הבכ

לעפהו

בוש

........................................................................

133

50.X Fuser Error

)

תאיגש

Fuser

(

הבכ

לעפהו

בוש

................................................

133

51.XX Error

)

תאיגש

XX

(

הבכ

לעפהו

בוש

............................................................

134

54.XX Error

)

תאיגש

XX

(

הבכ

לעפהו

בוש

............................................................

134

55.X ERROR

)

האיגש

(

הבכ

לעפהו

בוש

................................................................

134

57 Fan Error

)

תאיגש

ררוואמ

(

הבכ

לעפהו

בוש

......................................................

134

59.X ERROR

)

האיגש

(

הבכ

לעפהו

בוש

................................................................

135

79

Error

הבכ

לעפהו

בוש

.....................................................................................

135

79 Service Error

)

תאיגש

תוריש

(

הבכ

לעפהו

בוש

..................................................

135

Device error

)

תאיגש

ןקתה

(

Press [OK

) [

ץחל

לע

]

OK

) [

רושיא

((

............................

135

Front door open

)

תלד

תימדק

החותפ

(

.................................................................

136

Incorrect supplies

)

םירמוח

םילכתמ

םייוגש

(

.........................................................

136

HEWW

x

background image

Jam in <location>

)

תמיסח

ריינ

ב

>

םוקימ

(<

..........................................................

136

Jam in tray

) #

המיסח

שגמב

(#

Clear jam and then

)

הקנ

תא

המיסחה

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

רושיא

Press [OK

) [

ץחל

לע

]

OK

) [

רושיא

((

..................................................

136

Load tray # <TYPE> <SIZE>

)

ןעט

תא

שגמ

> #

גוס

> <

לדוג

(<

..............................

136

Load tray 1 <TYPE> <SIZE>

)

ןעט

תא

שגמ

1

>

גוס

> <

לדוג

(<

..............................

137

Load tray 1 plain <SIZE

) <

ןעט

תא

שגמ

1

>

לדוג

<

ליגר

(

בצמ

יוקינ

ץחל

לע

ןצחל

]

OK

[

ידכ

ליחתהל

................................................................................................

137

Manual feed <TYPE> <SIZE

) <

הנזה

תינדי

>

גוס

> <

לדוג

<

(

ץחל

לע

'

רושיא

'

ידכ

שמתשהל

ירמוחב

הספדה

םינימז

...........................................................................

137

Memory is low

)

ןורכיזה

לזוא

(

Press [OK

) [

ץחל

לע

]

OK

) [

רושיא

((

..........................

137

Misprint

)

תועט

הספדה

(

Press [OK

) [

ץחל

לע

]

OK

) [

רושיא

((

..................................

137

Rear door open

)

תלדה

תירוחאה

החותפ

(

............................................................

138

Supplies low

)

םירמוח

םילכתמ

םידמוע

ןקורתהל

(

...................................................

138

לדוג

אל

יופצ

שגמב

x

ןעט

>

לדוג

<

Press [OK

) [

ץחל

לע

]

OK

) [

רושיא

((

.......................

138

ויד

הטנגמ

םוקימב

יוגש

.........................................................................................

138

ויד

בוהצ

םוקימב

יוגש

...........................................................................................

139

ויד

ןאיצ

םוקימב

יוגש

............................................................................................

139

ויד

רוחש

םוקימב

יוגש

...........................................................................................

139

הספדה

וד

-

תידדצ

תינדי

ןעט

שגמ

>

X> Press [OK

) [

ץחל

לע

]

OK

) [

רושיא

((

................

139

הנקתוה

>

עבצ

<

תשמושמ

ץחל

לע

'

רושיא

'

ידכ

ךישמהל

.

.............................................

139

ףלחה

>

עבצ

<

.....................................................................................................

140

רסה

תא

תוליענ

חולשמה

תוינסחמהמ

.....................................................................

140

רסה

תא

תליענ

חולשמה

תינסחממ

>

עבצ

<

..............................................................

140

ןקתה

תינסחמ

>

עבצ

<

..........................................................................................

140

מוח

'

םילכתמ

םישמושמ

םיאצמנ

שומישב

.................................................................

140

רמוח

הלכתמ

ירוקמ

לש

HP

ןקתוה

.........................................................................

141

ןעט

שגמ

>

X

<

ץחל

לע

'

רושיא

'

ידכ

שמתשהל

ירמוחב

הספדה

םינימז

............................

141

לשכ

הספדהב

,

ץחל

לע

'

רושיא

.'

םא

האיגשה

תרזוח

לע

המצע

,

הבכ

תא

רצומה

רחאלו

ןכמ

קלדה

ותוא

.

...................................................................................................

141

תינסחמ

הספדה

בוהצב

הבורק

תונקורתהל

..............................................................

141

תינסחמ

פדהל

'

ןאיצב

הבורק

דואמ

תונקורתהל

..........................................................

142

תינסחמ

פדהל

'

רוחשב

תדמוע

ןקורתהל

...................................................................

142

תינסחמ

פדהל

'

רוחשב

הבורק

דואמ

תונקורתהל

........................................................

142

תינסחמ

הספדהל

הטנגמב

הבורק

דואמ

תונקורתהל

..................................................

142

להנמ

ןקתהה

וניא

יקוח

Press [OK

) [

ץחל

לע

]

OK

) [

רושיא

((

......................................

143

הקנמ

. . .

...........................................................................................................

143

סלפמ

ךומנ

תינסחמב

רנוטה

בוהצה

........................................................................

143

סלפמ

ךומנ

תינסחמב

רנוט

הטנגמה

........................................................................

143

סלפמ

ךומנ

תינסחמב

רנוט

ןאיצה

............................................................................

143

ריינה

אל

ןזומ

הכלהכ

וא

אוהש

עקתנ

........................................................................................................

145

רצומה

אל

ףסוא

ריינ

.............................................................................................................

145

xi

HEWW

background image

רצומה

ףסוא

תונויליג

ריינ

םיבורמ

............................................................................................

145

תעינמ

תומיסח

ריינ

...............................................................................................................

145

רורחש

תומיסח

.....................................................................................................................................

147

םימוקימ

לש

תומיסח

.............................................................................................................

147

רורחש

תומיסח

שגמב

1

........................................................................................................

148

רורחש

תומיסח

שגמב

2

........................................................................................................

149

רורחש

תומיסח

ריינ

רוזאמ

ה

-

fuser

.........................................................................................

150

רורחש

תומיסח

לסב

טלפה

.....................................................................................................

152

רורחש

תומיסח

הדיחיב

הספדהל

וד

-

תידדצ

)

םימגדב

םיללוכה

הספדה

וד

-

תידדצ

דבלב

(

....................

152

רופיש

תוכיא

הספדהה

...........................................................................................................................

155

שמתשה

תרדגהב

גוס

ריינה

הנוכנה

להנמב

תספדמה

.................................................................

155

יוניש

תרדגה

גוס

ריינה

רובע

Windows

...................................................................

155

יוניש

תרדגה

גוס

ריינה

רובע

Mac

..........................................................................

155

ןונווכ

תורדגה

עבצה

להנמב

תספדמה

......................................................................................

156

תפלחה

תכרע

עבצה

לש

תדובע

הספדהה

................................................................

156

יוניש

תויורשפא

עבצה

...........................................................................................

157

שמתשה

ריינב

דמועה

תושירדב

טרפמה

לש

HP

........................................................................

157

תספדה

ףד

יוקינ

...................................................................................................................

158

לויכ

רצומה

ךרוצל

תמאתה

םיעבצה

.........................................................................................

158

תקידב

תוינסחמ

הספדהה

......................................................................................................

159

תספדה

ףד

'

בצמ

םירמוחה

םילכתמה

'

......................................................................

159

חונעפ

ףדה

'

תוכיא

הספדה

'

....................................................................................

160

הקידב

םא

םייק

קזנ

תינסחמב

הספדהה

...................................................................

160

םימגפ

םירזוח

.....................................................................................................

161

שמתשה

להנמב

תספדמה

םיאתמש

רתויב

יכרוצל

הספדהה

ךלש

..................................................

161

רצומה

אל

סיפדמ

וא

הספדההש

תיטיא

.....................................................................................................

163

רצומה

אל

סיפדמ

.................................................................................................................

163

רצומה

סיפדמ

טאל

...............................................................................................................

163

ןורתפ

תויעב

תוירושיק

רצומב

..................................................................................................................

164

ןורתפ

תויעב

רוביח

-

רישי

........................................................................................................

164

ןורתפ

תויעב

תשר

................................................................................................................

164

רוביח

יזיפ

אל

ןיקת

...............................................................................................

164

בשחמה

שמתשמ

תבותכב

IP

היוגש

רובע

רצומה

......................................................

164

בשחמה

וניא

חילצמ

רשקתל

םע

רצומה

....................................................................

165

רצומה

שמתשמ

תורדגהב

תויוגש

רובע

רושיקה

תרושקתהו

ודה

-

תינוויכ

לש

תשרה

..........

165

ןכתיי

תונכותש

תושדח

תומרוג

תויעבל

תומיאת

.........................................................

165

ןכתיי

תרדגהש

בשחמה

וא

תנחת

הדובעה

היוגש

.......................................................

165

רצומה

תבשומ

וא

תורדגהש

תשר

תורחא

תויוגש

.......................................................

165

ןורתפ

תויעב

תשרב

תיטוחלאה

................................................................................................................

166

תוירושיק

תיטוחלא

-

תמישר

תולועפ

עוציבל

..............................................................................

166

חולב

הרקבה

תגצומ

העדוהה

האבה

:

ןייפאמה

יטוחלאה

לש

רצומה

יובכ

.........................................

166

HEWW

xii

background image

רצומה

אל

סיפדמ

רחאל

םויס

תרדגה

הרוצתה

לש

תרושקתה

תיטוחלאה

........................................

167

רצומה

אל

סיפדמ

בשחמבו

תנקתומ

תמוח

שא

לש

ןרצי

רחא

.

.......................................................

167

רוביחה

יטוחלאה

אל

לעופ

ירחא

תזזה

בתנה

יטוחלאה

וא

רצומה

..................................................

167

ןיא

תורשפא

רבחל

םיבשחמ

םיפסונ

רצומל

יטוחלאה

...................................................................

167

תרושקתה

לש

רצומה

יטוחלאה

תקתנתמ

רשאכ

אוה

רבוחמ

תשרל

VPN

.......................................

168

תשרה

אל

העיפומ

תמישרב

תותשרה

תויטוחלאה

.......................................................................

168

תשרה

תיטוחלאה

אל

תלעופ

..................................................................................................

168

ןורתפ

תויעב

תנכותב

רצומה

ב

-

Windows

.................................................................................................

169

ןורתפ

תויעב

תנכותב

רצומה

ב

-

Mac

........................................................................................................

171

להנמ

תספדמה

אל

עיפומ

תמישרב

Print & Fax

)

הספדה

סקפו

(

..................................................

171

םש

רצומה

אל

עיפומ

תמישרב

םירצומה

המישרבש

Print & Fax

)

הספדה

סקפו

(

............................

171

להנמ

תספדמה

אל

רידגמ

ןפואב

יטמוטוא

תא

רצומה

רחבנש

המישרהמ

Print & Fax

)

הספדה

סקפו

(

.................................................................................................................................

171

אל

החלשנ

תדובע

הספדה

רצומל

יוצרה

....................................................................................

171

רצומה

רבוחמ

תועצמאב

לבכ

USB

,

ךא

אוה

אל

עיפומ

המישרב

Print & Fax

)

הספדה

סקפו

(

רחאל

תריחב

להנמ

ןקתהה

.............................................................................................................

172

התא

שמתשמ

להנמב

תספדמ

יללכ

תעב

שומישה

רוביחב

USB

...................................................

172

חפסנ

א

םירמוח

םילכתמ

םירזבאו

.........................................................................................................................

173

תנמזה

םיפלח

,

םירזיבא

םירמוחו

םילכתמ

.................................................................................................

174

ירפסמ

םיקלח

.......................................................................................................................................

174

חפסנ

ב

תוריש

הכימתו

........................................................................................................................................

175

תרהצה

תוירחא

תלבגומ

לש

Hewlett-Packard

........................................................................................

176

תוירחא

Premium Protection

לש

HP

:

תרהצה

תוירחא

תלבגומ

יבגל

תוינסחמ

הספדה

לש

LaserJet

..............

177

םינותנ

םינסחואמה

תינסחמב

הספדהה

.....................................................................................................

178

םכסה

ןוישיר

שמתשמל

הצק

...................................................................................................................

179

OpenSSL

..........................................................................................................................................

181

תכימת

תוחוקל

.....................................................................................................................................

182

הזירא

שדחמ

לש

רצומה

........................................................................................................................

183

חפסנ

ג

טרפמ

רצומה

...........................................................................................................................................

185

טרפמ

יזיפ

...........................................................................................................................................

186

תכירצ

היגרנא

,

טרפמ

למשח

תוטילפו

תויטסוקא

.........................................................................................

186

טרפמ

יתביבס

......................................................................................................................................

186

חפסנ

ד

עדימ

ירוטלוגר

........................................................................................................................................

187

תונקת

FCC

........................................................................................................................................

188

תינכותה

םודיקל

םירצומ

םייתודידי

הביבסל

................................................................................................

189

הרימש

לע

תוכיא

הביבסה

......................................................................................................

189

xiii

HEWW

background image

רוציי

ןוזוא

............................................................................................................................

189

תכירצ

למשח

.......................................................................................................................

189

תכירצ

רנוט

.........................................................................................................................

189

שומיש

ריינב

........................................................................................................................

189

יקלח

קיטסלפ

......................................................................................................................

189

םירמוח

םילכתמ

תוספדמל

HP LaserJet

................................................................................

190

תוארוה

הרזחה

רוזחימו

.........................................................................................................

190

תוצרא

תירבה

וטראופו

-

וקיר

...................................................................................

190

תורזחה

תובורמ

)

רתוי

תינסחממ

תחא

(

...................................................

190

תורזחה

תודדוב

..................................................................................

190

חולשמ

..............................................................................................

190

תורזחה

ןניאש

הראמ

"

ב

.........................................................................................

191

ריינ

....................................................................................................................................

191

תולבגה

לע

םירמוח

...............................................................................................................

191

קוליס

לש

דויצ

שמושמ

לע

-

ידי

םישמתשמ

יקשמב

תיב

םייטרפ

דוחיאב

יפוריאה

................................

191

םירמוח

םיימיכ

.....................................................................................................................

192

יפד

םינותנ

לע

תוחיטב

םירמוח

)

MSDS

(

..................................................................................

192

עדימ

ףסונ

...........................................................................................................................

193

תרהצה

תומיאת

....................................................................................................................................

194

תרהצה

תומיאת

)

םימגד

םייטוחלא

(

..........................................................................................................

196

תורהצה

תוחיטב

...................................................................................................................................

198

תוחיטב

רזייל

.......................................................................................................................

198

תונקת

DOC

תוידנק

.............................................................................................................

198

תרהצה

VCCI

)

ןפי

(

..............................................................................................................

198

תוארוה

לבכל

חתמה

.............................................................................................................

198

הרהצה

יבגל

לבכ

למשח

)

ןפי

(

.................................................................................................

198

תרהצה

EMC

)

האירוק

(

........................................................................................................

199

הרהצה

אשונב

רזייל

דנלניפ

.................................................................................................

199

תרהצה

GS

)

הינמרג

(

...........................................................................................................

200

תלבט

םירמוח

)

ןיס

(

..............................................................................................................

200

הרהצה

עגונב

תולבגמל

םירמוח

םינכוסמ

)

היקרוט

(

.....................................................................

200

הרהצה

רבדב

הלבגה

לע

םירמוח

םינכוסמ

)

הניארקוא

(

................................................................

200

תורהצה

תופסונ

רובע

םירצומ

םייטוחלא

....................................................................................................

201

תרהצה

תומיאת

ינקתל

FCC

-

תוצרא

תירבה

.............................................................................

201

הרהצה

רובע

הילרטסוא

.........................................................................................................

201

תרהצה

ANATEL

רובע

ליזרב

...............................................................................................

201

תורהצה

רובע

הדנק

..............................................................................................................

201

תעדוה

הניקת

םעטמ

דוחיאה

יפוריאה

......................................................................................

201

העדוה

רובע

שומיש

תפרצב

....................................................................................................

202

העדוה

רובע

שומיש

היסורב

....................................................................................................

202

הרהצה

רובע

האירוק

............................................................................................................

202

HEWW

xiv

background image

הרהצה

רובע

ןאווייט

..............................................................................................................

203

ןומיס

יווק

/

יטוחלא

לש

Vietnam Telecom

רובע

םירצומ

ילעב

רושיא

ICTQC Type

.......................

203

סקדניא

...............................................................................................................................................................

205

xv

HEWW

background image

HEWW

xvi

background image

1

עדימ

יסיסב

תודוא

רצומה

תאוושה

םירצומ