HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Contracte de llicència d’usuari final

background image

Contracte de llicència d'usuari final

LLEGIU DETINGUDAMENT ABANS DE FER SERVIR AQUEST PRODUCTE DE PROGRAMARI: Aquest

contracte de llicència d'usuari final ("CLUF") és un contracte entre (a) vostè (ja sigui una persona física

o la persona jurídica a la qual vostè representa) i (b) Hewlett-Packard Company ("HP") que regula el

seu ús del producte de programari ("Programari"). Aquest CLUF no és aplicable si hi ha un altre

contracte de llicència per al Programari entre vostè i HP o els seus proveïdors, inclosos els contractes

de llicència en la documentació en línia. El terme "Programari" pot incloure (i) suports associats, (ii)

una guia de l'usuari i altres materials impresos, i (iii) documentació electrònica o "en línia"

(anomenada, de forma conjunta, "Documentació de l'usuari").

ELS DRETS SOBRE EL PROGRAMARI NOMÉS S'OFEREIXEN SI VOSTÈ ACCEPTA TOTS ELS TERMES I

CONDICIONS D'AQUEST CLUF. SI INSTAL·LA, COPIA, BAIXA O FA SERVIR DE QUALSEVOL ALTRA

MANERA EL PROGRAMARI, VOSTÈ ACCEPTA QUEDAR VINCULAT PER AQUEST CLUF. SI NO

L'ACCEPTA, NO INSTAL·LI, BAIXI NI FACI SERVIR DE CAP ALTRA MANERA EL PROGRAMARI. SI HA

COMPRAT EL PROGRAMARI PERÒ NO ESTÀ D'ACORD AMB ELS TERMES D'AQUEST CLUF, TORNI

EL PROGRAMARI AL LLOC ON EL VA COMPRAR ABANS DE CATORZE DIES PER TAL D'OBTENIR EL

REEMBORSAMENT DEL PREU DE COMPRA; SI EL PROGRAMARI ESTÀ INSTAL·LAT O HA ESTAT

POSAT A DISPOSICIÓ CONJUNTAMENT AMB UN ALTRE PRODUCTE D'HP, POT TORNAR EL

PRODUCTE COMPLET SENSE UTILITZAR.

1.

PROGRAMARI DE TERCERS. El Programari pot incloure, a més del programari propietat d'HP

("Programari d'HP"), altre programari subjecte a llicències de tercers ("Programari de tercers" i

"Llicència de tercers"). Qualsevol Programari de tercers s'atorga sota una llicència subjecta als

termes i condicions de la Llicència de tercers corresponent. Normalment, la Llicència de tercers

s'inclou en un fitxer del tipus "license.txt" o "readme". Si no la trobeu, poseu-vos en contacte amb

el servei d'assistència d'HP. Si les Llicències de tercers inclouen llicències que estipulen la

disponibilitat del codi font (com ara la Llicència Pública General de GNU) i el codi font

corresponent no està inclòs amb el Programari, consulteu les pàgines d'assistència del producte al

lloc web d'HP (hp.com) per a saber com podeu obtenir aquest codi font.

2.

DRETS DE LA LLICÈNCIA. Sempre que compliu tots els termes i condicions d'aquest CLUF, se us

atorguen els drets següents:

a. Ús. HP us atorga una llicència per a la utilització d'una còpia del Programari d'HP. "Ús"

significa instal·lar, copiar, emmagatzemar, carregar, executar, visualitzar o fer servir

altrament el Programari d'HP. No podeu modificar el Programari d'HP ni inhabilitar-ne cap

funció de concessió de llicència o control. Si HP proporciona aquest Programari per a

utilitzar-lo amb un producte de tractament d'imatges o d'impressió (per exemple, si el

Programari és un controlador d'una impressora o un altre producte, microprogramari o un

complement), el Programari d'HP només es podrà fer servir amb aquest producte ("Producte

d'HP"). La Documentació de l'usuari pot contenir restriccions addicionals quant a l'Ús. No es

poden separar les parts integrants del Programari d'HP per al seu Ús. No teniu permís per a

distribuir el Programari d'HP.

b. Còpia. El vostre dret a copiar significa que podeu fer còpies de seguretat o arxivament del

Programari d'HP, sempre que cada còpia contingui tots els avisos de propietat originals del

Programari d'HP i es faci servir només amb finalitats de còpia de seguretat.

3.

ACTUALITZACIONS. Per a poder fer servir el Programari d'HP proporcionat per HP com a

actualització, millora o suplement (de forma genèrica, "Actualització"), primer caldrà que

disposeu de la llicència per al Programari d'HP original identificat per HP com a apte per a

194

Apèndix B Servei i assistència

CAWW

background image

l'actualització. En la mesura que l'Actualització substitueix el Programari d'HP original, ja no

podreu fer servir aquest Programari d'HP. Aquest CLUF s'aplica a cada Actualització, llevat que

HP especifiqui uns altres termes amb l'Actualització. En cas de conflicte entre aquest CLUF i

aquests altres termes, prevaldran els altres termes.

4.

TRANSFERÈNCIA.

a. Transferència a tercers. L'usuari final inicial del Programari d'HP pot fer una única

transferència del Programari d'HP a un altre usuari final. Tota transferència inclourà totes les

parts integrants, suports, Documentació de l'usuari, aquest CLUF i, si és el cas, el certificat

d'autenticitat. La transferència no pot ser una transferència indirecta, com ara una venda a

dipòsit. Abans de la transferència, l'usuari final que rebrà el Programari transferit haurà

d'acceptar aquest CLUF. Un cop transferit el Programari d'HP, la vostra llicència quedarà

rescindida automàticament.

b. Restriccions. No podreu llogar, arrendar o prestar el Programari d'HP ni fer-lo servir amb

finalitats d'ús comercial en règim de temps compartit o ús per tercers. No podeu atorgar

subllicències, assignar ni transferir de cap altra manera el Programari d'HP, excepte en els

casos indicats específicament en aquest CLUF.

5.

DRETS DE PROPIETAT. Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquest Programari i la

Documentació de l'usuari corresponen a HP o als seus proveïdors, i estan protegits per llei,

incloses les lleis aplicables de drets d'autor, secret comercial, patents i marques. No podreu

eliminar del Programari qualsevol informació relativa a la identificació del producte, avisos de

copyright o restriccions de propietat.

6.

LIMITACIÓ DE L'ENGINYERIA INVERSA. No es poden utilitzar tècniques d'enginyeria inversa,

descompilar ni desassemblar el Programari d'HP, excepte i només en la mesura que ho permeti la

llei aplicable.

7.

CONSENTIMENT PER A L'ÚS DE DADES. HP i les seves filials poden recopilar i utilitzar

informació tècnica proporcionada per vostès relativa a (i) l'Ús del Programari o el Producte d'HP

o (ii) la provisió de serveis d'assistència relacionats amb el Programari o el Producte d'HP. Tota

aquesta informació estarà subjecta a la política de privadesa d'HP. HP no farà servir aquesta

informació de cap manera que us identifiqui personalment, excepte que sigui necessari per tal de

millorar-ne l'Ús o proporcionar serveis d'assistència tècnica.

8.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT. Malgrat els danys en què vostès puguin incórrer, tota la

responsabilitat d'HP i dels seus proveïdors i el vostre únic remei sota aquest CLUF estaran limitats

a l'import que va pagar pel producte o a 5 dòlars dels EUA (l'import més gran dels dos). EN LA

MESURA QUE HO PERMETI LA LEGISLACIÓ APLICABLE, NI HP NI ELS SEUS PROVEÏDORS NO

SERAN RESPONSABLES EN CAP CAS DELS DANYS ESPECIALS, FORTUÏTS, INDIRECTES O

CONSEQÜENCIALS (INCLOSOS DANYS PER LUCRE CESSANT, PÈRDUA DE DADES,

INTERRUPCIÓ DEL NEGOCI, LESIONS O PÈRDUA DE PRIVACITAT) RELACIONATS D'ALGUNA

MANERA AMB L'ÚS O IMPOSSIBILITAT D'UTILITZAR EL PROGRAMARI, ENCARA QUE HP O

QUALSEVOL PROVEÏDOR HAGIN ESTAT AVISATS DE LA POSSIBILITAT D'AQUESTS DANYS I

ENCARA QUE EL REMEI INDICAT ANTERIORMENT NO COMPLEIXI LA SEVA FINALITAT

ESSENCIAL. Alguns estats o altres jurisdiccions no permeten l'exclusió o la limitació dels danys

fortuïts o conseqüencials, per la qual cosa pot ser que la limitació o l'exclusió anteriors no siguin

aplicables en el vostre cas.

9.

EL GOVERN DELS EUA COM A CLIENT. El Programari ha estat desenvolupat amb fons privats.

Tot el Programari és programari informàtic comercial de conformitat amb el que estableixen les

CAWW

Contracte de llicència d'usuari final

195

background image

regulacions aplicables sobre adquisició. Per tant, i segons US FAR 48 CFR 12.212 i DFAR 48

CFR 227.7202, l'ús, la duplicitat i la revelació del Programari per o per al Govern dels Estats

Units o un subcontractista dels Estats Units, estaran subjectes només als termes i condicions

establerts en aquest Contacte de llicència d'usuari final, tret les disposicions contràries a les lleis

federals aplicables.

10.

COMPLIMENT DE LES LLEIS D'EXPORTACIÓ. Haureu de complir totes les lleis, normes i

regulacions (i) aplicables a l'exportació o importació del Programari o (ii) que limiten l'Ús del

Programari, incloses les restriccions per a la proliferació d'armes nuclears, químiques o

biològiques.

11.

DRETS RESERVATS. HP i els seus proveïdors es reserven tots els drets no atorgats explícitament a

l'usuari en aquest CLUF.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 04/09

196

Apèndix B Servei i assistència

CAWW