HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - menú Configuració del sistema

background image

menú Configuració del sistema

A la taula següent, els elements amb asterisc (*) indiquen el paràmetre per defecte de fàbrica.

Element de
menú

Element de
menú
subordinat

Element de
menú
subordinat

Element de
submenú

Descripció

Idioma

Seleccioneu

l'idioma

dels

missatges

de

la

pantalla del tauler de control i dels informes del
producte.

Config. paper

Def. Mida de
paper

Carta

A4

Legal

Seleccioneu la mida d'impressió dels informes
interns o de qualsevol altra tasca d'impressió
que no especifiqui una mida.

Def. Tipus de
paper

Apareix un llistat
dels tipus de paper
disponibles.

Seleccioneu el tipus de paper per a la impressió
d'informes interns o de qualsevol altra tasca
d'impressió on no s'especifiqui cap tipus.

Safata 1

Tipus de paper

Mida de paper

Seleccioneu la mida i el tipus predeterminats per
a la safata 1 de la llista de mides i tipus
disponibles.

Safata 2

Tipus de paper

Mida de paper

Seleccioneu la mida i el tipus predeterminats per
a la safata 2 de la llista de mides i tipus
disponibles.

Acció paper esg. Espera indef.*

Cancel·la

Anul·la

Indiqueu com ha de reaccionar el producte quan
una tasca d'impressió sol·licita una mida o un
tipus no disponible o quan la safata
especificada és buida.

Seleccioneu l'opció Espera indef. perquè el
producte s'esperi fins que carregueu el paper
correcte i premeu el botó

OK

. Aquest és el

paràmetre per defecte.

Seleccioneu l’opció Anul·la per imprimir en
una mida o tipus diferent després d'un retard
especificat.

Seleccioneu l’opció Cancel·la per cancel·lar
automàticament la tasca d'impressió després
d'un retard especificat.

Si seleccioneu l’opció Anul·la o l’opció
Cancel·la, el tauler de control us demanarà
que especifiqueu el nombre de segons del
retard. Utilitzeu els botons de fletxa per
augmentar o reduir el temps.

CAWW

menú Configuració del sistema

13

background image

Element de
menú

Element de
menú
subordinat

Element de
menú
subordinat

Element de
submenú

Descripció

Qualitat impres

Calibratge de
color

Desp.
funcionam.

Calibra ara

Desp. funcionam.: Seleccioneu l'interval de
temps per al calibratge del producte després
d'encendre'l. El paràmetre per defecte és
15 minuts.

Calibra ara: El producte fa un calibratge
immediatament. Si s'està processant una tasca,
el producte es calibra un cop s'ha acabat
aquesta tasca. Si apareix un missatge d'error,
abans heu d'esborrar l'error.

Ajustament de
l'alineació

Imprimeix
pàgina de prova

Utilitzeu aquest menú per canviar l’alineació
dels marges i centrar la imatge a la pàgina de
dalt a baix i d’esquerra a dreta. Abans d'ajustar
aquests valors, imprimiu una pàgina de prova.
Proporciona guies d'alineació en les direccions
X i Y per poder determinar quins ajustaments
són necessaris.

Com ajustar la
safata <X>

Desplaçament X
1

Desplaçament X
2

Desplaçament Y

Utilitzeu el paràmetre Desplaçament X1 per
centrar la imatge horitzontalment a una pàgina
a una sola cara o per a la segona cara d'una
pàgina a dues cares.

Utilitzeu el paràmetre Desplaçament X2 per
centrar la imatge horitzontalment a la primera
cara d'una pàgina a dues cares.

Utilitzeu el paràmetre Desplaçament Y per
centrar la imatge verticalment a la pàgina.

Paràmetres
d'energia

Retard
hibernació

15 minuts*

30 Minuts

1 hora

2 hores

Desactivat

1 minut

Configura el temps que el producte estarà
inactiu abans de passar al mode de repòs. El
producte sortirà automàticament del mode de
repòs quan envieu una tasca d'impressió o quan
premeu un botó del tauler de control.

NOTA:

El valor predeterminat és Retard

hibernació de 15 minuts.

Desconnexió
automàtica

Retard de
desconnexió

30 Minuts*

1 hora

2 hores

4 hores

8 hores

24 hores

Mai

Seleccioneu el període de temps per a la
desconnexió automàtica del producte.

NOTA:

El valor predeterminat és Retard de

desconnexió de 30 minuts.

14

Capítol 2 Menús del tauler de control

CAWW

background image

Element de
menú

Element de
menú
subordinat

Element de
menú
subordinat

Element de
submenú

Descripció

Esdeveniments
d'activació

Tasca USB

Tasca LAN

Tasca sense
cables

Premeu botó

Seleccioneu si el producte ha d'activar-se quan
rebi aquests tipus de tasques o accions.

El valor per defecte per a cada opció és .

Contrast pant.

Mitjà*

Més fosc

Foscor màxima

El més clar

Més clar

Trieu el nivell de contrast de la pantalla.

Configuració de
subministrament

Cartutx negre

Paràmetre Molt
baix

Alerta*

Continua

Atura

Configureu el comportament del producte quan
el cartutx d'impressió de color negre arriba al
límit molt baix.

Alerta: El producte deixa d'imprimir i
mostra un missatge per indicar-vos que cal
substituir el cartutx d'impressió. Podeu
confirmar el missatge i seguir imprimint.
Una opció configurable pel client en aquest
producte és "Mostra un recordatori d'aquí
a 100 pàgines, 200 pàgines, 300 pàgines
o mai". Aquesta opció s'ofereix per a la
comoditat del client i no vol dir que
aquestes pàgines s'imprimeixin amb una
qualitat d'impressió acceptable.

Continua: El producte us avisa que el
nivell del cartutx d'impressió és molt baix,
però continua imprimint.

Atura: El producte deixa d'imprimir fins
que se substitueix el cartutx d'impressió.

Llindar baix

Introduïu
percentatge

Utilitzeu els botons de fletxa per augmentar o
reduir el percentatge de vida útil aproximada en
què el producte ha d'avisar l'usuari que el nivell
del cartutx d'impressió és baix.

El valor predeterminat per al cartutx negre que
s'inclou amb el producte és el 24%. Per al
cartutx negre de recanvi estàndard, el valor per
defecte és el 13%. Per al cartutx negre de
recanvi d'alta capacitat, el valor per defecte és
el 7%.

Els valors predeterminats ofereixen normalment
unes dues setmanes d'ús abans d'arribar a un
nivell de tinta molt baix.

CAWW

menú Configuració del sistema

15

background image

Element de
menú

Element de
menú
subordinat

Element de
menú
subordinat

Element de
submenú

Descripció

Cartutxos color

Paràmetre Molt
baix

Atura

Alerta*

Continua

Impressió en
negre

Configureu el comportament quan un dels
cartutxos d'impressió en color arriba al límit molt
baix.

Alerta: El producte deixa d'imprimir i
mostra un missatge per indicar-vos que cal
substituir el cartutx d'impressió. Podeu
confirmar el missatge i seguir imprimint.
Una opció configurable pel client en aquest
producte és "Mostra un recordatori d'aquí
a 100 pàgines, 200 pàgines, 300 pàgines
o mai". Aquesta opció s'ofereix per a la
comoditat del client i no vol dir que
aquestes pàgines s'imprimeixin amb una
qualitat d'impressió acceptable.

Continua: El producte us avisa que el
nivell del cartutx d'impressió és molt baix,
però continua imprimint.

Impressió en negre: El producte ha
estat configurat pel client per imprimir
utilitzant només tinta negra quan el nivell
d'un subministrament de color és molt baix.
No obstant això, és possible que el
subministrament de color encara pugui
oferir una qualitat d'impressió acceptable.
Per imprimir en color, substituïu el
subministrament de color o torneu a
configurar el producte.

Quan decidiu substituir el cartutx
d'impressió que ha arribat a un nivell molt
baix, la impressió en color es reprendrà
automàticament.

Atura: El producte deixa d'imprimir fins
que se substitueix el cartutx d'impressió.

Llindar baix

Turquesa

Magenta

Groc

Introduïu percentatge

Utilitzeu els botons de fletxa per augmentar o
reduir el percentatge de vida útil aproximada en
què el producte ha d'avisar l'usuari que el nivell
del cartutx d'impressió és baix.

El valor predeterminat per als cartutxos de color
que s'inclouen amb el producte és el 16%. Per
al cartutx de color de recanvi, el valor per
defecte és el 7%.

Els valors predeterminats ofereixen normalment
unes dues setmanes d'ús abans d'arribar a un
nivell de tinta molt baix.

16

Capítol 2 Menús del tauler de control

CAWW

background image

Element de
menú

Element de
menú
subordinat

Element de
menú
subordinat

Element de
submenú

Descripció

Desa dades d'ús

Se subministra*

No se
subministra

El producte emmagatzema automàticament les
dades d'ús del cartutx d'impressió a la memòria
interna. També pot emmagatzemar aquestes
dades als xips de memòria dels cartutxos
d'impressió. Seleccioneu l'opció No se
subministra
per emmagatzemar les dades
només a la memòria del producte.

La informació emmagatzemada al xip de
memòria del cartutx de memòria permet a HP
dissenyar productes que satisfan les necessitats
d'impressió futures dels clients. HP recull una
mostra dels xips de memòria dels cartutxos
d'impressió retornats al programa de devolució i
reciclatge gratuït d'HP. Els xips de memòria
obtinguts de les mostres recollides es llegeixen i
s'estudien com a mitjà per millorar els productes
futurs d'HP.

Les dades recollides mitjançant el xip de
memòria dels cartutxos d'impressió no contenen
informació que es pugui utilitzar per identificar
el client o l'usuari del cartutx ni del producte.

Tipus Courier

Normal*

Fosca

Seleccioneu una versió de la font Courier.

CAWW

menú Configuració del sistema

17