HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Normatives de la FCC

background image

Normatives de la FCC

Aquest equip ha estat examinat i satisfà els límits d'un dispositiu digital de Classe B, segons l'Apartat

15 de la normativa de la FCC. Aquests límits s'han dissenyat per garantir una protecció raonable

contra interferències nocives a instal·lacions residencials. Aquest equip genera, utilitza i pot radiar

energia de ràdiofreqüència. Si aquest equip no s'instal·la i utilitza segons les instruccions, podria

provocar interferències nocives per a les comunicacions de ràdio. Malgrat tot, no hi ha cap garantia

de que no es produeixin interferències en una instal·lació concreta. Si l'equip provoca interferències

nocives per a la recepció de ràdio o televisió (pot comprovar-se fàcilment apagant i tornant a encendre

l'equip), l'usuari pot provar de corregir la interferència amb les indicacions següents:

Torneu a orientar o canvieu de lloc l'antena de recepció.

Augmenteu la distància de separació entre l'equip i el receptor.

Connecteu l'equip a la sortida d'un circuit diferent al del receptor.

Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o amb un tècnic de ràdio i televisió amb experiència.

NOTA:

Qualsevol canvi o modificació de la impressora no autoritzat explícitament per HP pot

anular el dret de l'usuari d'utilitzar aquest equip.

Cal fer servir un cable d'interfície protegit per satisfer els límits de la Classe B que s'exposen a

l'Apartat 15 de la normativa de la FCC.

204

Apèndix D Informació regulatòria

CAWW

background image

Programa de responsabilitat mediambiental de
productes

Protecció del medi ambient

Hewlett-Packard Company es compromet a fabricar productes de qualitat respectuosos amb el medi

ambient. Aquest producte s'ha dissenyat amb diversos atributs que pretenen minimitzar l'impacte sobre

el medi ambient.

Producció d'ozó

Aquest producte no genera quantitats apreciables de gas ozó (O

3

).

Consum elèctric

El consum d'energia es redueix de manera significativa amb el mode A punt o de Repòs, amb la qual

cosa s'estalvien recursos naturals i diners sense que això afecti l'alt rendiment de la impressora. Els
equips d'impressió i d'imatges de Hewlett-Packard amb el logotip del programa ENERGY STAR

®

compleixen les especificacions del programa ENERGY STAR de la U.S. Environmental Protection

Agency per a equips d'imatges. Els productes d'imatge que compleixin les especificacions del

programa ENERGY STAR tindran la marca següent:

Trobareu més informació sobre els models de productes d'imatge que compleixen les especificacions

del programa ENERGY STAR a l'adreça següent:

www.hp.com/go/energystar

Consum de tòner

El mode EconoMode (Mode econòmic) consumeix menys tòner, la qual cosa amplia la duració del

cartutx. HP no recomana l'ús continuat del mode econòmic. Si utilitzeu el mode econòmic de forma

continuada, és possible que el subministrament de tòner duri més que les parts mecàniques del cartutx

d'impressió. Si noteu que baixa la qualitat d'impressió i ja no és acceptable, ha arribat l'hora de

substituir el cartutx d'impressió.

Utilització del paper

La funció d'impressió a dues cares (dúplex) manual/automàtica (impressió a doble cara) i la capacitat

d'impressió N-up (diverses pàgines impreses en una sola pàgina) d'aquest producte poden reduir el

consum de paper i, per tant, de recursos naturals.

CAWW